Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Untitled Document

CBW | Regiony i Pogranicza | Sprawozdanie 2010 | Sprawozdanie 2011 | II Zjazd Naukowców Polskiego Pochodzenia z Europy Środkowo-Wschodniej

Centrum Badań Wschodnich przy Ośrodku Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Inauguracja działalności
We współczesnej Europie obszary położone wokół granic - pogranicza na ogół utraciły historyczny status miejsca starcia różnych centrów dominacji państwowej, a same granice w następstwie procesów współpracy i integracji stały się bardziej otwarte dla osób i towarów, a także  standardów życia publicznego i doświadczeń samorządu lokalnego w rozwiązywaniu problemów regionalnych. Zamiar poszerzenia europejskich ram współpracy, opartej o instrumenty partnerstwa i sąsiedztwa, wzdłuż granicy wschodniej  Unii Europejskiej ma zapobiegać tworzeniu nowych linii podziału i stwarzać warunku do śmiałego i czynionego bez obaw otwarcia na Wschód. Kierując się tymi przesłankami 24 stycznia 2008 roku w urzędzie marszałkowskim województwa warmińsko-mazurskiego zainaugurowano działalność Centrum Badań Wschodnich. Pod stosowną umową podpisy złożyli Marszałek  Województwa Warmińsko-Mazurskiego pan Jacek Protas i dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie prof. dr hab. Stanisław Achremczyk.

Rada Programowa Centrum Badań Wschodnich

W dniu 24 stycznia 2008 roku Pan Marszałek Jacek Protas wręczył nominacje członkom Rady Programowej  Centrum Badań Wschodnich przy Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. W skład Rady Programowej weszli:
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (Olsztyn),
Tadeusz Baryła (Olsztyn),
prof. dr hab. Bazyli Białokozowicz (Warszawa),
prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (Kraków),
dr hab. Krzysztof Buchowski (Białystok),
prof. dr hab. Józef Dębowski (Olsztyn),
prof. dr hab. Mieczysław Jackiewicz (Olsztyn),
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz (Olsztyn),
prof. dr hab. Roman Kisiel (olsztyn),
prof. dr hab. Adam Maldzis (Mińsk),
dr Rimantas Miknys (Wilno),
prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz (Olsztyn),
prof. dr hab. Henryk Stroński (Olsztyn),
dr hab. Aleksander Srebrakowski (Wrocław),
Miron Sycz (Górowo Iławeckie),
Zbigniew Szmurło (Elbląg),
doc. dr Edmund Wojnowski (Olsztyn),
Rafał Wolski (Olsztyn),
prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (Poznań).

Rada Programowa na swym pierwszym programowym posiedzeniu wybrała na swego przewodniczącego dyrektora OBN profesora Stanisława Achremczyka.
Profesor Mieczysław Jackiewicz został koordynatorem projektu, odpowiedzialnym także za współpracę z Urzędem Marszałkowskim.
Tadeuszowi Baryle powierzono prowadzenie sekretariatu Centrum Badań Wschodnich poprzez pracownię Europy Wschodniej OBN.

Program prac Centrum Badań Wschodnich

Na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Programowej przyjęto program prac Centrum Badań Wschodnich, które będą się koncentrować na problemach regionu i pogranicza, bezpośredniego sąsiedztwa, przenikania się kultur Zachodu i Wschodu, tożsamości i identyfikacji obywatelskiej i narodowej. Poszerzenie ram współpracy na obszarach położonych wokół granicy wschodniej Unii Europejskiej, opartej o instrumenty partnerstwa i sąsiedztwa, ma przeciwdziałać tworzeniu nowych linii podziału i przyczyniać się do śmiałego i czynionego bez obaw otwarcia na badania Europy Wschodniej. Zamiarem Rady jest też stworzenie zespołu świadczącego usługi eksperckie celem intensyfikacji współpracy transgranicznej województwa.
Centrum Badań Wschodnich zainicjuje cykl dyskusji publicznych pod tytułem "Colloquia balto-ruthenica". Pierwsze poświęcone będzie problemom polskich badań Europy Wschodniej - moderator Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej. Drugie, ocenie polityki historycznej Polski i Rosji z litewskiego punktu widzenia - moderator prof. dr hab. Alvydas Nikźentaitis (Wilno). Trzecie, dylematom Białorusi wobec sąsiedztwa z Polską i Rosją - moderator prof. dr hab. Aleksander Krawcewicz (Grodno). Czwarte - mitowi Litwy w kulturze polskiej - moderator prof. dr hab. Krzysztof Buchowski (Białystok). W planach na rok 2009 jest organizacja sesji międzynarodowej poświęconej problemom tożsamości mieszkańców obszarów pogranicznych Europy Wschodniej.
Centrum Badań Wschodnich będzie także wydawcą periodyku naukowego "Regiony i Pogranicza".

Kontakt: Centrum Badań Wschodnich przy Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 87.
Tel. 089-527-66-18, fax. 089-527-66-19.
Stanisław Achremczyk: sekretariat@obn.olsztyn.pl
Mieczysław Jackiewicz: mjackiewicz@o2.pl
Tadeusz Baryła: taba@obn.olsztyn.pl

Sprawozdanie
z działalności Centrum Badań Wschodnich Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie w pierwszym półroczu 2009 rok

 

Marszałek Jacek Protas i profesor Stanisław Achremczyk podpisują umowę w dniu 24 stycznia 2008 r
Marszałek Jacek Protas i profesor Stanisław Achremczyk podpisują umowę w dniu 24 stycznia 2008 r.

 

Od lewej: Rafał Wolski - dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Promocji, prof. Mieczysław Jackiewicz - koordynator projektu, Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i prof. Stanisław Achremczyk - przewodniczący Rady Koordynacyjnej Centrum Badań Wschodnich przy OBN

Od lewej: Rafał Wolski - dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Promocji, prof. Mieczysław Jackiewicz - koordynator projektu, Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i prof. Stanisław Achremczyk - przewodniczący Rady Koordynacyjnej Centrum Badań Wschodnich przy OBN