Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Untitled Document

Danuta Bogdan

    1955 r. w Olsztynie. Ukończyła historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  W 1990 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych.

     Praca zawodowa:
1978 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
1980 -1990 Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Naukowego w Olsztynie.

Od 1990 adiunkt Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

     Członek:
     Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego
Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

     Zainteresowania: historia nowożytna Warmii i Prus Książęcych.
     W 1994 opublikowała pracę "Sejmik warmiński w XVI i pierwszej połowie XVII wieku".  Jest autorką artykułów źródłowych dotyczących historii zgromadzeń stanowych biskupstwa warmińskiego oraz historii obyczajowej Warmii: m. in (" Rejestry poboru łanowego komornictw orneckiego i reszelskiego oraz deklaracja podatkowa miasta Olsztyna z 1572 roku, KMW 1984; "Udział chłopów w reprezentacji stanowej biskupstwa warmińskiego w XVI-XVIII wieku, w: Samorządy i reprezentacje chłopskie w Europie Północnej u progu nowożytności (XV-XVIII wiek), Toruń 1990;  " Sejmik warmiński w latach 1660-1772" w: Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo- społeczeństwo-kultura. red. B. Dybaś, D, Makiłła, Toruń 2003;  "Testamenty szlacheckie  i mieszczańskie jako przejaw kultury prawnej Warmii w XVI-XVII w.", KMW 2004;  "Testament wójta krajowego Krzysztofa Pfaffa z 1610 r." KMW 2005; "Procesy czarownic na Warmii w XVI w." KMW 2006; "Między pobożnością a zabawą. Świętowanie na Warmii w XVI-XVIIIw." w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich., 2004).
     W kręgu jej zainteresowań pozostaje też historia Uniwersytetu Królewieckiego
     ("Studenci z Rzeczpospolitej na Uniwersytecie Królewieckim w latach 1544-1619" w: "Królewiec a Polska" pod red. M. Biskupa i W. Wrzesińskiego,1993; "Uroczyste promocje magisterskie na Uniwersytecie Królewieckim w pierwszej połowie XVII wieku, KMW, 2000; "Przymusowe wcielanie studentów Uniwersytetu Królewieckiego do wojska pruskiego w pierwszej połowie XVIII wieku", KMW 2000; "Das Polnische und Litauische Seminar an der Königsberger Universität vom 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts", Nordost-Archiv, 1994; "Besuch der Vorlesungen durch Studenten der Theologischen Fakultät der Königsberger Universität in den 70er und 80er Jahren des 18. Jahrhunderts", "Wolfenbütteler Forschungen 1999, Bd. 88; " Pobyt Johanna Gottfrieda Herdera na uniwersytecie w Królewcu", KMW 2003; "Próby zdyscyplinowania studentów Uniwersytetu Królewieckiego w XVI-XVIII w.", w: Miedzy barokiem a Oświeceniem. Edukacja. Wykształcenie, 2004.)PUBLIKACJE

Monografie:
      
D. Bogdan, Sejmik warmiński w XVI i I-połowie XVII wieku, Olsztyn 1994, ss. 208.

Rozdział w monografii : D. Bogdan, Olecko w latach 1560-1800, w: Dzieje Olecka, Olecko 2010, s. 69-221.

 

Artykuły:

D. Bogdan, Warmia wobec konfederacji żołnierskich 1613-1614, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1983/2-3 (160/161), s . 411-424.

D. Bogdan, Rejestry poboru łanowego komornictw orneckiego i reszelskiego oraz deklaracja podatkowa miasta Olsztyna z 1572 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1984/4 (166), s . 399-411.

D. Bogdan, Rejestr warmińskich służb zbrojnych (Musterzettel) z 1679 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1986/3-4, s. 215-231.

D. Bogdan, W. Polak, Polska wersja dekretu Zygmunta Augusta w sprawie zasiadania posłów pruskich  w sejmie koronnym, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1988, nr 3-4 (181-182), s. 263-269.

D. Bogdan, Udział chłopów w reprezentacji stanowej biskupstwa warmińskiego w XVI-XVIII wieku,[w :] Samorządy i reprezentacje chłopskie w Europie Północnej u progu nowożytności (XV-XVIII wiek), ed. A. Czacharowski, Toruń 1990, s. 61-73.

D. Bogdan, Hans Schmauch-historyk Warmii, w: Dzieje historiografii Pomorza Gdańskiego i Prus wschodnich 1920-1939 (1944). Kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele, pod red. A. Tomczaka, Toruń 1992, s. 177-186.

 

D. Bogdan, Studenci z Rzeczypospolitej na Uniwersytecie Królewieckim w latach 1544-1619, [w:] Królewiec a Polska, pod red. M. Biskupa i W Wrzesińskiego, Olsztyn 1993, s. 73-88.

 

D. Bogdan, Das Polnische und das Litauische Seminar an der Königsberger Universität vom 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, „Nordost-Archiv”, Zeitschrift für Regionalgeschichte, N. F., Bd. 3 (1994), H.2, pp. 393-425.

 

D. Bogdan, W. Polak, Spis strat poniesionych przez mieszkańców komornictw reszelskiego i jeziorańskiego w 1608 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1995, nr 2 (208), s. 171-181.

D. Bogdan, W. Polak, Listy hetmana Stanisława Żółkiewskiego do kanclerza Wawrzyńca Gembickiego z lat 1609-1612 ze sztokholmskiego Riksarkivet, „Zapiski Historyczne”, T. LXI, 1996, z. 4, s. 81-109.

 

D. Bogdan, Warmia w XVI-XVIII wieku. Dominium-Księstwo-Kraik ? [w:] Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI-XVIII wieku, ed. J. Wijaczka, Kielce 1997, s. 59-77.

D. Bogdan, Kształcenie studentów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Królewieckiego w drugiej połowie XVI wieku, „Czasy Nowożytne”, T. 2 (1997), s. 65-77.

 

Szymon Rudnicki biskup warmiński, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Gdańsk 1997, t. 4, s. 145.

D. Bogdan, Besuch der Vorlesungen durch Studenten der Theologischen Fakultät der Königsberger Universtät in den 70er und 80er Jahrendes 18 Jahrhunderts, [in:] Studien zur Entwicklung preussischer Universitäten, ed. R. Brandt, W. Stark, „Wolfenbütteler Forschungen”, 1999, Bd. 88, s. 95-111.

 

D. Bogdan, Znaczenie szkół prowincjonalnych w Ełku i Zalewie dla polskiego i niemieckiego elementu etnicznego w Prusach Książęcych w XVI-XVIII wieku, w: Postawy oraz wzajemne stosunki grup etnicznych i narodowościowych na Mazurach (XIV-XXw), pod red. G. Białuńskiego i G. Jasińskiego, Giżycko 1999, s. 7-37.

 Bogdan, Uroczyste promocje magisterskie na Uniwersytecie Królewieckim w pierwszej połowie XVII wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2000/3 (229), pp. 321-344.

D. Bogdan, Przymusowe wcielenia studentów Uniwersytetu Królewieckiego do wojska pruskiego w pierwszej połowie XVIII wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2000/2 (228), pp. 209-233.

Próba skategoryzowania pojęcia lojalności w aspekcie miejsca Warmii w Prusach i w Koronie w XVI wieku, w: Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku, Panorama lojalności.Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku, Warszawa 2001, s. 92-110.

 

D. Bogdan, Sejmik warmiński w latach 1660-1772, [in:] Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Pańswo-społeczeństwo-kultura, red.  B. Dybaś, D. Makiłła, Toruń 2003, pp. 139-158.

D. Bogdan, Pobyt Johanna Gottfrieda Herdera na Uniwersytecie w Królewcu w latach 1762-1764, KMW, 2003, nr 4(242), s. 451-465.

D. Bogdan, Testamenty szlacheckie i mieszczańskie z XVII wieku jako przejaw kultuty prawnej Warmii, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2004/4 (246), s. 463-473.

D. Bogdan, Między pobożnością a zabawą. Świętowanie na Warmii w XVI-XVIII wieku, [in:] Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Obchody rocznicowe i świąteczne, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2004, s. 20-43.

D. Bogdan, Uniwersytet Królewiecki w czasach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, „Mrągowskie Studia Humanistyczne”, T. 6-7, 2004/2005, s. 199-213.

D. Bogdan, Próby zdyscyplinowania studentów Uniwersytetu Królewieckiego w XVI-XVIII wieku, [w:] Między barokiem a Oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2005, pp. 320-332.

D. Bogdan, Testament warmińskiego wójta krajowego Krzysztofa Pfaffa z 1606 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2005/1, pp. 71-88

D. Bogdan, Ordynacja dla czeladzi trzech miast Królewca z 1628 roku w językach niemieckim i polskim, w: Nad Bałtykiem Pregołą i Łyną XVI-XX wiek. Księga pamiątkowa poświecona Jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasińskiego, pod red. Z. Rondomańskiej, Olsztyn 2006, s. 161-175

 

D. Bogdan, Inwentarz zamku jeziorańskiego z 1600 roku, w: Ad Fontes. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew i I. Makarczyk, Olsztyn 2006, s. 60-74.

 

D. Bogdan, Procesy o czary na Warmii w XVI wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2006/1 (251), pp. 19-35.

D. Bogdan, Wpływ Uniwersytetu Królewieckiego na kształtowanie się elity kulutralnej Mazur w XVI-XVIII wieku, „Masovia”, vol. 9 (2006), pp. 37-52.

D. Bogdan, Gdańsk i jego mieszkańcy w swietle dzienników z podróży posła francuskiego Karola Ogiera z lat 1635-1636 w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Ziemie pruskie w oczach polskich i obcych, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2006, s. 67-80.

 

D. Bogdan, Sejmik warmiński w XVI-XVIII wieku w: Dziedzictwo Warmii. Ustrój-prawo-administracja, pod red. S. Achremczyka i K. Orłowskiej-Wojczulanis, Olsztyn 2006, s. 19-26.

 

D. Bogdan, Jadłospisy królewieckiego konwiktorium w pierwszej połowie XVII wieku, [w :] Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Dziedzictwo kulinarne, ed. S. Achremczyk, Olsztyn 2007, s. 60-67.

D. Bogdan, Granice tolerancji nurtów religijnych na katolickiej Warmii w XVI wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2007/2, s.165-186.

 

D. Bogdan, Warmia w dobie niepokojów i żołnierskich konfederacji w XVII-XVIII wieku, w: Dziedzictwo Warmii 3: Wojny, pod red. S. Achremczyka i K. Orłowskiej-Wojczulanis, Olsztyn 2007, s. 48-61.

D. Bogdan, W kręgu autonomii uniwersyteckiej. Troski i radości profesorów Uniwersytetu Królewieckiego w XVI-XVII wieku, „Echa Przeszłości”, t. 9 (2008), s . 37-60.
        
D. Bogdan, Testament starościny lidzbarskiej Anny Katarzyny Krakau z 22 stycznia 1742 roku i jego egzekucja, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2008/4, s . 461-476.

 

D. Bogdan, Kontakty Lidzbarka warmińskiego z Królewcem w XVI-XVII wieku, [w:] Dziedzictwo Warmii 4: Lidzbark Warmiński 1308-2008, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2008, s. 45-58.

D. Bogdan, Wilkierz wsi Ząbrowo (Sommerau) w starostwie iławskim z drugiej połowy XVII wieku, [w:] Homo doctus in se simper divitias habet. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej, red.  W. Polak, Toruń 2008, pp. 61-77.

 

D. Bogdan, Piotr Tylicki (1543-1616, biskup warmiński w latach 1600-1604) [w:] Poczet biskupów warmińskich,  pod red. s. Achremczyka, Olsztyn 2008, s. 193-202.

D. Bogdan, Szymon Rudnicki (1552-1621, biskup warmiński w latach 1604-1621) [w:] Poczet biskupów warmińskich, pod red. s. Achremczyka, Olsztyn 2008, s. 203-222.

D. Bogdan, Mikołaj Szyszkowski (ok. 1590-1643, biskup warmiński w latach 1633-1643), [w:] Poczet biskupów warmińskich, pod red. s. Achremczyka, Olsztyn 2008, s. 229-242.

D. Bogdan, Jan Karol Konopacki (ok. 1583-1643, biskup warmiński w 1643) [w:] Poczet biskupów warmińskich, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2008, s. 243-250.

D. Bogdan, Jan Albert Waza (1612-1634, biskup warmiński w latach 1621-1633) [w:] Poczet biskupów warmińskich pod red. s. Achremczyka, Olsztyn 2008, s. 223-228.

D. Bogdan, The Warmian Dietine in the 16th - 18th Centuries, “Czasopismo Prawno-Historyczne”, T. 61, 2009/2, s . 91-97.

D. Bogdan, Wilkierz miasta Fromborka (XVII/XVIII wiek), „Czasy Nowożytne”, T. 23 (2010), s . 193-223.
 
D. Bogdan, Wilkierz wsi starostwa oleckiego z 1668 r., „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”,  2010/1 (267), s. 67-76.

D. Bogdan, Prepozyt kapituły fromborskiej Paweł Górnicki jako współrządca Warmii w latach 1606-1619, [w:] Warmińska kapituła katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele,red. A. Kopiczko, J. Jezierski, Z. Żywica, Olsztyn 2010, s. 321-333.

D. Bogdan, Testament burmistrza lidzbarskiego Hansa Marggrode i jego żony Anny 1517/1535, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2011/3, s. 569-578.

D. Bogdan, Ordynacje warmińskiego wójta krajowego Franciszka de Bellegarde Podgurskiego dla Jezioran i Ornety z 1746 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2011/4, s. 741-757.

D. Bogdan, Połowy i spożycie ryb na Warmii w XVI-XVIII wieku, [w:] Kuchnia dawnych ziem pruskich- tradycja i nowoczesność, red. T. Chrzanowski, Olszyn 2011, s. 66-83.

D. Bogdan, Działalność prawodawcza biskupa warmińskiego Marcina Kromera, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2012/3, s. 491-506.

D. Bogdan, Działalność prawodawcza biskupa warmińskiego Marcina Kromera, [w:] Marcin Kromer i jego czasy (1512-1589). W 500-lecie urodzin biskupa warmińskiego Marcina Kromera, ed. S. Achremczyk, Olsztyn 2012, pp. 74-92.

D. Bogdan, Testament szlachcianki kujawskiej Katarzyny Kempskiej ze Starego Radziejowa z 12 stycznia 1685 roku i jego związki z Warmią, w: Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin i piećdziesiątej piątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej, pod red. W. Polaka, M. Białkowskiego.., s. 50-59.

 

D. Bogdan, Die Bittschriften und Statuten der Widminner Schusterzunft (1671/1687), „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands”, 2012. Bd. 56, s. 85-96.

D. Bogdan, Czy potrzebne jest opracowanie nowej kompleksowej instrukcji wydawniczej dla edycji nowożytnych źródeł historycznych (na marginesie tomu 1 Studiów edytorskich*)?, KMW, 2013, nr 1, s. 149-160.

D. Bogdan, Ordynacja krajowa Landesordnung z 1526 roku i kwestia udziału w jej redakcji Mikołaja Kopernika, KMW, 2013, nr 2, s. 283-293.

D. Bogdan, Pierwszy sejmik warmiński za rządów biskupa Jana Stanisława Zbąskiego z 29/30 I 1690 roku, „Między Barokiem a Oświeceniem, Olsztyn 2013 (w druku)

D. Bogdan, Testament Tomasza Śmiarowskiego z 2/6 III 1730 roku dziedzica Żardeników w komornictwie dobromiejskim, KMW, 2013, s. 1-18 (oddane do druku do nr 3 KMW 2013)

D. Bogdan, Sprawozdanie z obchodów Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego na terenie województwa Warmińsko- Mazurskiego w 2013 roku, KMW, nr 4, 2013, s. 1-12.

Swoi i Obcy? Jak powstawały miasta-początki osadnictwa miejskiego w Prusach, pod red. D. Bogdan i J. Kielbika, Olsztyn 2014, płytka CD.

D. Bogdan, Testament warmińskiego szlachcica Antoniego Chryzostoma von Helden-Gąsiorowskiego i jego żony Marii Katarzyny z domu von Hatten z 16 kwietnia 1756 roku, Czasy Nowożytne, T. 27, 2014, s. 237-252.

D. Bogdan, Sprawa oskarżonej o czary Anny Reiman przed sądem zamkowym w Melzaku (Pieniężnie) w 1664 roku, w: Zjawiska magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym, pod red. K. Grążawskiego i J. Gancewskiego, Olsztyn 2014.

D. Bogdan, Samorząd miejski Ornety w XVI-XVIII w, Swoi i Obcy? Jak powstawały miasta-początki osadnictwa miejskiego w Prusach, Olsztyn 2014, płytka CD.

D. Bogdan, Pouczenie Najwyszego Kolegium Medycznego w Królewcu z 1769 roku o zachowaniu w czasie ospy, [w:] Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. O zdrowiu i chorobie, Olsztyn 2014, s. 108-117.

 

RECENZJE i ARTYKUŁY RECENZYJNE:

D. Bogdan, Korespondencja Jana Dantyszka z humanistami niderlandzkimi, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie“, 1980, nr 4 (150), s. 583-590; recenzja pracy:  John Dantiscus and his Netherlandish friends as revealted by their correspondence (1522-1546), publ. by Henry de Vocht, Louvain 1961.

D. Bogdan, Legacja kardynała Stanisława Hozjusza na Sobór Trydencki, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie“, 1981, nr 2-4 (152-154), s. 429-436; recenzja pracy: Henry Damian Wojtyska, Cardinal Hosius legate to the Council of Trent, Rome 1967.

Wybitni ludzie dawnego Torunia, Poznań 1982, [rec.] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1983, nr 4 (162), s. 540-543.

Z. Nowak, Jan Dantyszek. Portret renesansowego humanisty, Wrocław 1982, [rec.] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1983, nr 2-3 (160-161), s. 327-330.

John L. Sutton, The Kings Honor and the Kings Cardinal. The War of the Polish Succession, Kentucky 1980, [rec.] D. Bogdan, “Rocznik Gdański”, T. XLIII, 1983, z. 1, s. 236-239.

T. Borawska, Tiedemann Giese (1480-1550) w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich, Olsztyn 1984, [rec.] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1984, nr 4 (166), s. 454-457.

O. Garstein, Rome and the  Counter-Reformation in Scandinavia until the Establishment of the S. Congregatio de Propaganda Fide in 1622, based on Source Material in the Kolsrud Collection, vol. 2 (1583-1622), Universitesforlaget, Oslo 1980, ss. 626; [rec.] D. Bogdan, J. Małłek, “Kwartalnik Historyczny”,  1986, nr 1, s. 225-229.

Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Osnabrück-Münster 1985, Bd. 43, [rec.] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie“, 1987, nr 2 (176), s. 342-348.

 

Robertas Ziugzda, Lithuania and Western Powers 1917-1940, Vilnius 1987, [rec.] D. Bogdan, “Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1990, nr 1-4 (183-186), s. 106-108.

D. Bogdan, Ku syntezie dziejów Warmii, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1992, nr 3-4 (197-198), s. 369-375; A. Szorc, Dominium warmińskie 1243-1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990.

A. A. Tiedman, Grotkowski auf Sauerbaum. Chronik einer ermländischer Familie, Münster 1990, [rec.] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie“, 1993, nr 2 (200), s. 230-232.

A. Kopiczko, Ustrój i organizacja diecezji warmińskiej w latach 1525-1772, Olsztyn 1993, [rec.] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie“, 1994, nr 4 (206), s. 467-470.

Herzog Albrecht von Preussen und das Bistum Ermland 1550-1568, bearb. v. S. Hartmann, Köln – Weimar -Wien 1993, rec. D. Bogdan, Zapiski Historyczne, T. 62, 1997, s. 135-139.

Thomas Berg, Landesordnungen in Preussen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Lüneburg 1998, [rec.] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1999, nr 3 (225), s. 500-503.

Wizytacja biskupstwa sambijskiego z 1569 roku, wyd. J. Wijaczka, Toruń 2001, [rec.] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2002, nr 4 (238), s. 594-596.

Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772. Przekazy źródłowe, cz. I (1766-1768), cz. II (1769-1772), zebrał i opracował ks. Alojzy Szorc, Olsztyn 2002, [rec.] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2003,nr 3 (241), s. 397-400.

S. Augusiewicz, J. Jasiński, T. Oracki, Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek, wstęp i red. J. Jasiński, Olsztyn 2005 rec. D. Bogdan, „Echa Przeszłości”, Nr 7/2006, s. 414-419.

I. Makarczyk, T. Ujejski (1612-1689), biskup kijowski prepozyt warmiński, jezuita, Olsztyn 2005, [rec.] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2006, nr 1 (251), s. 141-143.

J. Piskorska, Złotnictwo sakralne na Warmii w okresie baroku, cz. 1-2, Olsztyn 2007, [rec.] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2008, nr 2 (260), s. 213-215.

Jack Repcheck, Sekret Kopernika. Jak się zaczęła rewolucja naukowa, przełożył Przemysław Bardel, Poznań 2008, [rec.] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”,  2009, nr 3 (265), s. 440-444.

Almut Bues, Die Apologien Herzog Albrechts, Wiesbaden 2009, [rec.] D. Bogdan, „Kwartalnik Historyczny”, 2009, nr 3 (265), s. 445-448.

Warmia w dobie „potopu“ szwedzkiego 1654-1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta, oprac. A. Szorc i I. Makarczyk, Olsztyn 2008, [rec.] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2009, nr 3 (265), s. 445-448.

Listy Jana Jerzego Przebenowskiego podskarbiego wielkiego koronnego do Jana Szembeka podkanclerzego i kanclerz wielkiego koronnego z lat 1711-1728, w oprac. A. Perłakowskiego, Kraków 2000 rec. D. Bogdan, KMW, nr 2 (268),2010, s.231-233.

SPRAWOZDANIA

D. Bogdan, Jubileusz profesora Władysława Chojnackiego, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1981, nr 2-4 (152-154), s. 481-482.

D. Bogdan, Michał Kajka i problem mazurski, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1981, nr 1 (151), s. 187-189.

Dzieje prasy w Prusach Wschodnich, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1982, nr 1-2 (155-156), s. 141-145.

NEKROLOG

Wiktor Szymaniak (1944-1996), „Zapiski Historyczne”, t. 62, 1997, z. 1, s. 189-190.

 

OMÓWIENIA

I. Janosz-Biskupowa, Zainteresowania archiwalno-historyczne biskupów warmińskich w początkach XVI w, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Nauki Humanistyczno-Społeczne, 1980, z. 114: Historia XVI, s. 89-97; [omów:] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1982, nr 1-2 (155-156), s. 99.

A. Klonder, Rachunki cechu browarników Starego Miasta Elbląga jako źródło do badań nad produkcją piwa w XVI-XVII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1980, R. 28, nr 2, s. 201-210; [omów:] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1982, nr 1-2 (155-156), s. 100.

A. Klonder, Stany Prus Królewskich wobec polityki celnej Stefana Batorego (1578-1586), „Zapiski Historyczne”, 1980, t. 45, z. 1, s. 7-19 [omów:] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1982, nr 1-2 (155-156), s. 101.

A. Groth, Piławskie księgi celne z lat 1638-1712, „Zapiski Historyczne”, 1980, t. 45, z. 1, s. 133-141; [omów:] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1982, nr 1-2 (155-156), s. 102.

A. R. Chodyński, Spis bursztynników gdańskich od XVI do początku XIX wieku, „Rocznik Gdański”, 1981, t. 41, z. 1, s. 193-214 [omów:] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1983, nr 1 (159), s. 146.

Z. Iwicki, Andrzeja Stecha obraz w ołtarzu głównym katedry oliwskiej i inne przypuszczalne jego malowidła w tej świątyni, „Rocznik Gdański”, 1981, t. 41, z. 1, s. 133-147, [omów:] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1983, nr 1 (159), s. 149-150.

E. Kulicka, Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów i jej stosunek do mitu sarmackiego, „Przegląd Historyczny”, 1980, t. 71, z. 1, s. 1-21 [omów.] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1982, nr 1-2 (155-156), s. 97.

A. Kurkowa, Gdański ilustrowany utwór okolicznościowy {Ludwika Knausta] z 1668 r. poświęcony abdykacji Jana Kazimierza, „Rocznik Gdański”, 1981, t. 41, z. 1, s. 140-161 [omów.] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 1 (159), s. 151.

R. Marchwiński, Kromer a Grodecki. Podstawy kartograficzne kromerowskiej Polonii, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Nauki Humanistyczno-Społeczne, 1980, z. 114, Historia 16, s. 133-149 [omów.] D. Bogdan, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1082, nr. 1-2 (155-156), s. 101.

J. Włodarczyk, Szlachta wobec problemu niemieckiego w świetle aktów sejmikowych, „Studia Historica Slavo-Germanica”, 1980, t. 9, s. 3-32 [omów:] D. Bogdan, „ Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1983, nr 1 (159), s. 144-145.

 

* Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII w.). Pod redakcją A. Perłakowskiego, Kraków 2011, ss. 234. Książka ta, rozpoczynająca w zamierzeniu wydawcy nową serię opatrzona jest zapisem „editio 1o” (editio primo); „editio” to rzeczownik łaciński rodzaju żeńskiego – powinno więc być: editio 1a (czytaj: editio prima).

Adres:

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
Ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn