Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności

Piotr Bojarski

Tytuł zawodowy

Imie i nazwisko

Adres e-mail

mgr

Piotr Bojarski

 

 

Biogram:

Piotr Bojarski: Urodzony w 1990 roku w Olsztynie. Ukonczył dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Warminsko-Mazurskim w Olsztynie – historie ze specjalnością archiwistyczną(2014) oraz licencjat z administracji(2014). Obecnie doktorant w Instytucie Historii i Stosunków Miedzynarodowych Wydzia3u Humanistycznego Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego.

 

Zainteresowania badawcze:

 

̶        życie polityczne Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej

̶        Ekspatriacja Polaków z Kresów Północno-Wschodnich II RP na Warmie i Mazury

̶        Rola i miejsce ekspatriantów w powojennej rzeczywistości Warmii i Mazur

 

Wybrane publikacje:

 

Artykuły:

̶        Piotr Bojarski, Zamach majowy widziany oczami dziennikarzy Dziennika Wilenskiego, „Zeszyty Naukowe Ostro3eckiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXIX, Ostro3eka 2015, s. 101-114.

̶        Piotr Bojarski, Wspomnienia Jana Wojtala z "Wypadków majowych" 1926 roku. Wybrane fragmenty,  „Echa Przeszłości”, t. XVII, Olsztyn 2016, s. 275-294.

Redakcje monografii wieloautorskich:

̶        Miedzy Wilnem, a Olsztynem. W 70 rocznice przybycia Polaków z Wilenszczyzny na Warmie i Mazury, pod red: Piotra Bojarskiego i Andrzeja Szmyta, Olsztyn 2016, ss. 203

 

Wybrane rozdziały w monografiach wieloautorskich:

̶        Piotr Bojarski, Wybory brzeskie 1930 roku w oczach dziennikarzy Dziennika Wilenskiego, w: Wybory i nieprawidłowości wyborcze wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, red: M. Pietkiewicz, A. Jurewicz, D. Wąsik, Volumina.PL, Olsztyn 2015, strony 79-90

̶        Piotr Bojarski, Kształtowanie sie organów terenowej administracji wojskowej na Warmii i Mazurach w latach 1945-1951, [w]: Wojsko Polskie w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po II wojnie światowej, pod red: H. Lach, Olsztyn 2016, s. 153-168.

̶        Piotr Bojarski, Z ziemi polskiej do Polski. Ekspatriacja rodzin Milewiczów i Mikulskich w świetle wybranych dokumentów, [w]: Miedzy Wilnem, a Olsztynem. W 70 rocznice przybycia Polaków z Wilenszczyzny na Warmie i Mazury, pod red: P. Bojarskiego i A. Szmyta, Olsztyn 2016, s. 75-86

Konferencje naukowe(wybór):

̶        Piotr Bojarski, Rzeczywistośa roku 1926 w województwie poleskim widziana przez pryzmat raportów sytuacyjnych Poleskiego Urzedu Wojewódzkiego, Miedzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Mniejszość, a wiekszość. Relacje kulturowe na pograniczach”, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, 17-18 września 2015 roku

̶        Piotr Bojarski, Rozwód Jadwigi z Jagiełłą. Postawa wybranych przedstawicieli ziemianstwa Kresów Północno-Wschodnich wobec traktatu ryskiego, „VIII Lódzka Wiosna Młodych Historyków. Koncepcje ładu światowego”, Uniwersytet Łódzki, 26-29 marca 2015 roku

̶        Piotr Bojarski, Ekspatriacja wilenskich lekarzy, kamieniem milowym dla rozwoju medycyny w Olsztynie po II wojnie światowej, Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Odkrywanie Europy Środkowej – od mitologii do rzeczywistości”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 30 kwietnia 2015 roku.

̶        Piotr Bojarski, Kształtowanie sie administracji wojskowej po II wojnie światowej w województwie olsztynskim, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Wp3yw doświadczen II wojny światowej na kierunki rozwoju i organizacji Wojska Polskiego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, konsekwencje społeczne, polityczne i gospodarcze”, 11 Mazurski Pułk Artylerii im. gen. Józefa Bema w Wegorzewie, 6-8 maja 2015 roku

̶        Piotr Bojarski, Wybory brzeskie 1930 roku w oczach dziennikarzy Dziennika Wilenskiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestepstwa i nieprawidłowości wyborcze”, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, 12 maja 2015 roku

̶        Piotr Bojarski, Ekspatriacja rodzin Milewiczów i Mikulskich w świetle rodzinnych dokumentów, Siedemdziesieciolecie przybycia Polaków z Wilenszczyzny na Warmie i Mazury, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, 18 listopada 2015 roku

Kronika naukowa:

̶        Piotr Bojarski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wpływ doświadczen II wojny światowej na kierunki rozwoju i organizacji Wojska Polskiego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Konsekwencje spo3eczne, polityczne i gospodarcze, „Meritum – Rocznik Koła Naukowego Doktorantów-Historyków Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie”, 2015, t. 7, 207–210

̶        Piotr Bojarski, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Siedemdziesieciolecie przybycia Polaków z Wilenszczyzny na Warmie i Mazury”, „Echa Przeszłości”, t. XVII, Olsztyn 2016, s. 322-325.

Działalnośa w organizacjach pozarządowych:

̶        Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wilenskiej w Olsztynie

̶        Członek Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Okręg Lidzbark Warminski

 

Adres:

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
Ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn