Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności

dr Alicja Aleksandra Dobrosielska

Absolwentka dwóch kierunków studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Ogrodnictwo (2006) i Historia (2007). Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych uzyskała 19.09.2013. Dysertacja pt. Opór – oportunizm – współpraca. Prusowie wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju powstała pod kierunkiemprof.dr hab. Grzegorza Białuńskiego, w ramach realizacji grantu Narodowego Centrum Nauki nr N N108 202240.

Praca zawodowa:

Od 12.09.2013-11.09.2014 - asystent w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
12.09.2014 - adiunkt w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

 

Członkostwo w organizacjach branżowych:

            Członek Zarządu (skarbnik) Towarzystwa Naukowego Pruthenia w Olsztynie (od           2008 r.)
            Towarzystwo Naukowe Pruthenia (od 2002)
            Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (od 2013 r.)
            Rada Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – członek, wice-przewodnicząca (od    2014 r.)

 

Nagrody i odznaczenia:

I Nagroda Naukowa w X Edycji konkursu im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ogłoszonego przez Zarząd Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego za pracę Opór – oportunizm – współpraca. Prusowie wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju (2014 r.)

            I miejsce w konkursie Dziekana Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie na        najlepszą pracę dyplomową, za rozprawę Współpraca Prusów z zakonem krzyżackim        w dobie podboju (2007 r.)

            Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce       (01.10.2006 -30.09. 2007)

 

Zainteresowania badawcze:

historia ziem pruskich w okresie średniowiecza i nowożytności, historia społeczna.


Projekty:
Projekt badawczy promotorski pt. Opór – oportunizm - współpraca. Prusowie wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju, umowa z Narodowym Centrum Nauki nr 2022/B/H03/2011/40 (04.05.2011-03.011.2013)
Polsko-niemieckie seminarium oraz objazd naukowy Archiwa niemieckie jako zbiór źródeł do poznania przeszłości dawnych ziem pruskich, autorski projekt przygotowany wspólnie z dr. Janem Gancewskim, współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej – koordynator (15-21.10.2007)
Colloquia Baltica, projekt realizowany przez Zakład Historii Bałtów Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Towarzystwo Naukowe Pruthenia oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – wykonawca (2004- )
Projekty międzynarodowe:
Lagoons as crossroads for tourism and interactions of peoples of South-East Baltic: from the history to present (CROSSROADS 2.0) ILPR.02.01.00-96-001/10-00 (Program Współpracy Transgranicznej Lt-Pl-Rus.) – wykonawca (2012- 2015)
PRUTHENIA - KAFU Konferenz und Symposium: Das neue und das neuste in polnischen archäologischen Untersuchungen der altpreussischen Gebiet – projekt wspófinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej - koordynator (13-16. 06. 2012)
Pruzzeland [Ziemie pruskie]. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji - Nr 565/1/N-DEG/09/2010/0 – wykonawca (2010-2013)


Publikacje:

A. Dobrosielska, O Prusach, Indianach i pewnym artykule Jana Powierskiego…, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, 2014, nr 1 (283), s. 141-149.
A. Dobrosielska, Uwagi o współpracy Prusów z zakonem krzyżackim w dobie podboju (1230-1283), Rocznik Działdowski, 2014, t. IX, s. 81-99.

A. Dobrosielska, Nie goście tylko gospodarze. Nie obcy tylko swoi. Prusowie w średniowiecznych miastach pruskich, w: Swoi i obcy Jak powstawały miasta – początki osadnictwa miejskiego w Prusach, red. D. Bogdan i J. Kiełbik, Olsztyn 2014, s. 8-19.
A. Dobrosielska, G. Białuński, Dyskretny urok źródeł czyli o aktualności pracy Maxa Toeppena, Exkurs über die Verschreibungen des Ordens für Stammprußen im 13. Jahrhundert, Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim, 2013, t. VIII, s. 197-217.
A. Dobrosielska, B. Radzicki, Między Cholinun a Rzymem. Zmiana jako autopojeza systemu społecznego Prusów, Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim, 2014, t. VIII, s. 7-57.
A. Dobrosielska, Opór Prusów wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju i budowy władztwa krzyżackiego. Szkic z antropologii politycznej Prusów, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, 2013, nr 3 (281), s. 445-478.

A. Dobrosielska, Przemiany Prus pogańskich – możliwości poznawcze. Uwagi na marginesie książki D. A. Sikorskiego „Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej”, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, 2013, nr 2(280), ss. 385 - 402.
A. Dobrosielska, Prusy pogańskie – w drodze ku państwowości, Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim, 2012, t. 7, s. 247-256.

A. Dobrosielska, B. Radzickim, Między Cholinum a Rzymem. Studium nad czynnikami zmiany kulturowej w Prusach między X i XIII w., Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim, 2011, t. 6, s. 25-60.
A. Dobrosielska, J. Gancewski, Summary of an International Conference entitled the History, Ideology and Operations of the Teutonic Order- Historic Symbols, Olsztyn 2 July 2010, Echa Przeszłości, 2011, t. XII: 218-221.
A. Dobrosielska, Pamięć i tożsamość – Prusowie wobec zmiany kulturowej, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, 2010, nr 4 (270), s. 493-509.
A. Dobrosielska, Uwagi o udziale Jaćwięgów w kolonizacji krzyżackiej, Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim, 2010t. 5, s. 113-131.
A. Dobrosielska, Kronika oliwska. Źródło do dziejów Pomorza wschodniego z połowy XIV wieku, tłum. Dominika Pietkiewicz, wstęp i komentarz Błażej Śliwiński, Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjski, 2010, t.5, s. 293-296 [rec.].
A. Dobrosielska, Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska codzienność?, pod red. G. Białuńskiego i J. M. Łapo, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2009, nr 1 (263), s. 137-142 [rec.].
A. Dobrosielska, Z dziejów i kultury krain nadbałtyckich. Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska codzienność? Węgorzewo 4-5 października 2007, Studia Angerburgica 2009, t. 15, s. 124-130.
A. Dobrosielska, O gwałcie zadawanym średniowiecznym narracjom. Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie, wojnie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi, Żmudzki P., Kwartalnik Szkice Humanistyczne, 2009, t. XI, nr 1-2, s. 299-307 [rec.].
A. Dobrosielska, Chrystianizacja i ewangelizacja Prusów, Radzimiński A., Toruń 2008, Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim, 2008, t. 3, s. 285-289[rec.].
A. Dobrosielska, S. Szczepański, „Interdyscyplinarne spotkania z historią i kulturą Bałtów – Colloquia Baltica III” Olsztyn – Elbląg 8-10 października 2008, Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim, 2008, t. 4, s. 339-347.
A. Dobrosielska, Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243-1525. Organizacja, uposażenie, ustawodawstwo, duchowieństwo, wierni, Andrzej Radzimiński, Malbork 2006, Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim, 2008, t. 3, s. 291-295 [rec.].
A. Dobrosielska, Europa według barbarzyńców., Barbarzyńska Europa, ModzelewskiK., Warszawa 2004,Kwartalnik Szkice Humanistyczne, 2008, t. VIII: 139- 148 [rec.].
Ród Prusa Kleca, Białuński G., Malbork 2006, Studia Angeburgica, 2006, t. 11, s. 164-171 [rec.].
A. Dobrosielska, Interdyscyplinarne spotkania z historią i kulturą Bałtów – Colloquia Baltica II” Olsztyn, 26-28 października 2006, Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim t. 2, s. 181-185.
A. Dobrosielska, Elbląska rodzina Zamehl. Przyczynek do trwania pruskiej tożsamości, Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim, 2006, t. 2, s. 94-103.