Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności

Seweryn Szczepański, ur. w 1978 r. w Iławie, absolwent historii UWM w 2004 r., Od 2014 r. zatrudniony w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. W 2004 r. Obronił pracę magisterską pt. „Francja i Francuzi w oczach Polaków w czasach panowania dynastii Wazów” napisaną na seminarium u Prof. Stanisława Achremczyka. W 2014 r. obronił pracę doktorską pt. „Pomezania pruska – Przemiany osadnicze i społeczne do połowy XIV w.”, pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza Białuńskiego.

Członek Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Członek Towarzystwa Naukowego PRUTHENIA
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Iławskiej
Sekretarz Rocznika Naukowego PRUTHENIA

e. mail: seweryn.szczepanski@op.pl
www: https://pruthenia.academia.edu/SewerynSzczepanski

Zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół osadnictwa Pruskiego na obszarze Pomezanii, kultury duchowej i religijności Prusów, zagadnień dotyczących ustroju społecznego Prus pogańskich oraz roli Prusów w społeczeństwie państwa krzyżackiego. Od kilku lat prowadzi także badania nad historią archeologii Prus Wschodnich w okresie nazistowskim i działaniami jednostki SS-Ahnenerbe w kontekście nauk historycznych.

Wykaz publikacji

 

 1. Baba pruska z Prątnicy – kamienny świadek triumfu chrześcijaństwa, „Echa Przeszłości”, t. V, 2004, s. 25-31.
 2. Mieszkańcy Iławy na tle dziejów miasta (do 1945 r.), [w:] Iława. Siedemset lat dziejów, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2005.
 3. Cmentarze w Iławie od pradziejów do współczesności. Zapomniany fragment pamięci lokalnej, [w:] Iławianie o historii miasta i okolic,pod red: A. Błędowskiej i M. Czernego, Iława 2005.
 4. Społeczeństwo Susza na przestrzeni dziejów, [w:] Susz. Z dziejów miasta i okolic, pod red: J. Cygańskiego, Olsztyn 2006.
 5. Jak chłop „baby” postrzegał? Antropomorficzna rzeźba kamienna w kulturze ludowej Prus Wschodnich i Zachodnich, „Studia Angerburgica” t. 11, Węgorzewo 2006, s. 25-36.
 6. Ludowe postrzeganie pruskiej przeszłości na przykładzie podań z obszaru Pojezierza Iławskiego i dorzecza Drwęcy, „Studia Angerburgica” t. 14, Węgorzewo 2007, s. 33-45.
 7. Doroczne zwyczaje i obrzędy świąteczne dawnych mieszkańców Pojezierza iławskiego i ziemi lubawskiej, [w:] Folklor regionów przygranicznych Gminy Iława i Gminy Pagegiai. Bogactwo etnograficzne Gminy Iława i okolic, Laseczno-Iława 2007.
 8. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do rozwoju turystyki na terenie Pojezierza Iławskiego, [w:] Folklor regionów przygranicznych Gminy Iława i Gminy Pagegiai. Bogactwo etnograficzne Gminy Iława i okolic, Laseczno-Iława 2007.
 9. Źródła tradycji wschodniopruskich, [w:] Folklor regionów przygranicznych Gminy Iława i Gminy Pagegiai. Bogactwo etnograficzne Gminy Iława i okolic, Laseczno-Iława 2007.
 10. Łańcuch burmistrza Iławy z 1905 r., „Masovia” t.10, Giżycko 2007, s. 81-83.
 11. Antropomorficzna rzeźba kamienna a ludowa świadomość historyczna Prus Wschodnich i Zachodnich XIX-XX w., [w:] Pruskie baby kamienne – fenomen kulturowy, czy europejska codzienność?, red.: G. Białuński, J. M. Łapo, Olsztyn 2007, s. 100-115.
 12. Pomezański gród w Starym Dzierzgoniu, „Pruthenia”, t. 3, Olsztyn 2008, s. 11-34.
 13. [rec.] Ostróda – siedem wieków dziejów miasta, red. R. Sajkowski, wyd. Muzeum w Ostródzie, Ostróda 2005, ss. 216, (rec.) „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 2: 2008.
 14. [rec.] D. A. Sikorski, O pozycji prawnej kobiety pruskiej w okresie pogańskim i polach jej awansu w okresie krzyżackim, [w:] Z dziejów średniowiecznej Europy środkowo -wschodniej. Zbiór studiów, Cz. 2, pod red., J. Tyszkiewicza, wyd. DiG, Warszawa 2007, ss. 59-81, (rec.) „Pruthenia”, t. 3: 2008, s. 275-284.
 15. Szlakiem podań i legend Pojezierza Iławskiego i dorzecza Drwęcy, Iława 2008.
 16. [rec.] A. Wojciechowicz, Kruklanki i okolice, wyd. Urząd Gminy Kruklanki, ss. 210, [Kruklanki 2008], (rec.) „Masovia”, t. 11, Giżycko 2008, s. 205-212.
 17. [rec.] Ostródzki Przegląd Historyczny, t. 1/2005, pod red. R. Sajkowskiego, wyd. Muzeum w Ostródzie, Ostróda 2007, s. 311, (rec.) „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 3: 2008.
 18. O umiejętności czytania źródeł „niemych”, [rec.] J. Lewandowska, A. Mietz, J. Woźny, Wiara z demonem w tle, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 135, „Szkice Humanistyczne”, t. VIII, nr 4 (vol. 17): 2008, s. 192-198.
 19. Archaeology in the Service of the Nazis: Himmler’s Propaganda and Excavations at the Hill Fort Site in Stary Dzierzgoń (Alt Christburg), Lietuvos Archaeologija, t. 35, Vilnius 2009, s. 83-94.
 20.  Granica pruskich ziem Prezla i Rudencz w świetle źródeł pisanych i archeologicznych, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1, 2009, s. 89-96.
 21. Osadnictwo pruskie okolic Susza we wczesnym średniowieczu, „Skarbiec Suski”, nr 1: 2009, s. 3-8.
 22. Karl Josef Kaufmann (1865-1945): historyk, archiwista, autor pierwszej monografii Susza, „Skarbiec Suski”, nr 1: 2009, s. 51-56.
 23. Płyta grobowa Johannesa von Schönaich z kościoła Podwyższenia Krzyża Św. w Borecznie (rozważania nad „Skamieniałym rycerzem” i rodziną von Schönaich), „Studia Angerburgica”, t. 15, Węgorzewo 2009, s. 78-91.
 24. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Interdyscyplinarne spotkania z historią i kulturą Bałtów – Colloquia Baltica”, Olsztyn-Elbląg 08-10 października 2008 (wraz z Alicją Dobrosielską), „Pruthenia”, t. 4, Olsztyn 2009, s. 339-347.
 25. Hans Schleif (1902-1945) i jego badania nad germańską przeszłością Prus Wschodnich, Szkice Humanistyczne, t. IX, nr 1 (vol. 18), 2009, s. 51-61.
 26. Nazwy fizjograficzne gminy Susz (od pierwszej poł. XIII w.) – leksykon. Cz. I – nazwy wodne, „Skarbiec Suski”, nr 2: 2009, s. 2-12.
 27. [rec.] Okolice Ostródy 2009, (rec.) „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 3: 2009.
 28. SS-man z łopatą. Czyli rzecz o działalności „Wydziału Wykopalisk” SS- Ahnenerbe, „Archeologia Żywa”, nr 2 (42): 2009.
 29. Kamień i skała w mitologii, wierzeniach i obrzędowości ludów indoeuropejskich, [w:] Kamienie w historii, kulturze i religii, red. R. Klimek, S. Szczepański, Olsztyn 2010, s. 7-23.
 30. „Góra zamkowa” w Starym Dzierzgoniu w świetle średniowiecznych dokumentów, tradycji i badań archeologicznych, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1: 2010, s. 191-197.
 31. Nazista w kurhanie. SA Sturmbannführer Karl Freyburger i jego miejsce spoczynku w Stolnie, „Okolice Ostródy 2010”, Ostróda 2010, s. 109-113.
 32. Czy nazwa Susz jest staropruska?, „Skarbiec Suski”, nr 3: 2010, s. 21-26.
 33. Plan i widok Susza autorstwa Johanna Michaela Guise, „Skarbiec Suski”, nr 3: 2010, s. 27-28.
 34. [rec.] Joachim Stephan, Osadnictwo pruskie i kolonizacja krzyżacka w komturstwie Dzierzgoń, „Studia Historica Slavo-Germanica”, t. XXVII – 2006-2007 (2008), mapa, streszczenie w j. niem, ss. 69-90, (rec.) „Pruthenia”, t. 5, Olsztyn 2010, s. 285-292.
 35. Czy pruskie miejsca święte? Nazwy miejscowe i fizjograficzne z obszaru historycznej Pomezanii i obszarów sąsiednich w dokumentach krzyżackich, „Pruthenia”, t. 5, Olsztyn 2010, s. 133-160.
 36. „Arbor custodie que vulgariter dictur wartboum”: Funkcje i występowanie tzw. „drzew wartowniczych” na obszarze Żuław Wiślanych i Pomezanii w XIII-XIV w., Zapiski Historyczne, T. LXXVI, z. 1, Toruń 2011, s. 7-22.
 37. Campus Schinewite a trwałość pruskiego pogranicza. Fragment z dziejów osadnictwa południowej Pomezanii, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 3, 2011, s. 527-547.
 38. „Studia Mythologica Slavica” 1998-2010, „Pruthenia”, t. VI, Olsztyn 2011, s. 339-344.
 39. [rec.] ?.?. ???????????, ?????????????????? ????????? ?????. ????? ??????? ? ??????????, ????? – ????????? 2009, (rec.) „Pruthenia”, t. VI, Olsztyn 2011, s. 333-337
 40. Sakralizacja obszarów pogranicza na przykładzie pruskiej Pomezanii, Pruthenia, t. VI, Olsztyn 2011, s. 129-167.
 41. Osadnictwo pruskie w okolicy Prabut we wczesnym średniowieczu, „Kronikarskim piórem. Prabuty – Riesenburg”, nr 1, 2011, s. 5-15.
 42. Nazwy fizjograficzne gminy Susz (od pierwszej poł. XIII w.) – leksykon. Cz. II – nazwy polowe, „Skarbiec Suski”, nr 5: 2011.
 43.  [rec.] Perkunovo Koplje, Studia Mythologica Slavica – Suplementum 4, red. M. Kropej, A. Platerski, V. Nartnik, Inštitut za Arheologija ZRC SAZU, Ljubljana 2011, ss 200, 104 colour photos, drawings and maps, (rec.) „Echa Przeszłości”, t. XIII, Olsztyn 2012.
 44. Grodzisko w suskim parku miejskim: Unser Schloss Rosenberg?, „Skarbiec Suski”, nr 6: 2012, .
 45. Gmina żydowska w Suszu – zarys dziejów, „Skarbiec Suski”, nr 7: 2012.
 46.  „Wykopaliska” w archiwach – archeologia archiwalna na przykładzie wybranych stanowisk Pojezierza Iławskiego, [w:] Grodziska Warmii i Mazur 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze, pod red. Z. Kobylińskiego, Warszawa-Zielona Góra 2013, s. 233-252.
 47. Chomor Sancti Adalberti (1249) a możliwości lokalizacji terenowej wybranych kościołów Pomezanii, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1, 2013, s. 19-45.
 48. Bezławki i okolice w kontekście plemiennej Barcji oraz kętrzyńskiego okręgu prokuratorskiego w średniowieczu, Bezławki - ocalić od zniszczenia. Wyniki prac interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 2008-2011, Gdańskie Studia Archeologiczne. Seria Monografie, nr 2,  red. A. Koperkiewicz, Gdańsk 2013, s.14-38.
 49. Eikim kruvom! czyli „Chodźmy na zebranie!”: Uwagi o kolekcji kriwul ze zbiorów etnograficznych Altertumsgesellschaft Insterburg i trwałości staropruskiej tradycji, Pruthenia, t. VIII, 2013 [druk 2014], s. 181-193.
 50. Archeologia w służbie nazistów - czyli rzecz o działalności „Wydziału Wykopalisk” ??- Ahnenerbe na stanowiskach w Starym Dzierzgoniu i Starym Mieście (1935-1937), [w:] Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim, pod. red M. Fudzińskiego i H. Panera, Gdańsk 2014, s. 201-224.
 51. Nomen (atque) omen? O wartościowaniu granic i pogranicza w średniowiecznej i nowożytnej przestrzeni osadniczej Pomezanii,  [w:] Zjawiska magiczno-demoniczne na Warmii i Mazurach i terenach ościennych na przestrzeni wieków, Olsztyn 2014, s. 85-102.
 52. Umocnienia liniowe w kontekście osadniczym Pomezanii, [w:] Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. Historia, stan aktualny i potrzeby badań, pod red. H. Panera i M. Fudzińskiego, Gdańsk 2014, s. 195-216.
 53. Lokalizacja pruskiej ziemi Geria w XIII w., [w:] Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. Historia, stan aktualny i potrzeby badań, pod. red. M. Fudzińskiego, H. Panera, W. Świętosławskiego, Gdańsk 2014, s. 217-235.
 54. Od Homera do Wulfstana – wyścigi jako motyw honorowania zmarłych u ludów indoeuropejskich (i czy tylko zmarłych?), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” nr 3, 2014, s. 315-326
 55. Między kalendą stycznia a wigilią świętego Tomasza Apostoła – uwagi w sprawie datacji odnowionego dokumentu lokacyjnego Susza, „Skarbiec Suski”, nr 11 1/2015 s. 5-12.
 56. Skarb monet z okresu bitwy grunwaldzkiej z Tułodziadu według archiwaliów dawnego Prussia-Museum, „Zapiski Historyczne”, T. LXXX, 2015, z. 1, s. 85-90.
 57. „Zaginiona” osada *Kaukeninai w kontekście kulturowo-osadniczym pomezańskiej włości Geria, Pomorania Antiqua, t. XXIV, Gdańsk 2015, s. 273-287.
 58. To manage, to reside or to control? The forgotten castle Deutsch Eylau – Gross Werder in the light of current research. [w:] Castle and Landscape – Burg und Land. Abstract book an excursion guide – Abstrakt Buch und Exkursionsführer, ed. by P. Bednar, K. Daňowa, M. Vojteček, Nitra 2015 [ISBN 978-80-89315-84-0], współautorstwo z dr. Piotrem Laskiem IS PAN Warszawa.
 59. Węgorz w skrzyni czyli słowo o pewnym starym sposobie chwytania (poławiania) węgorzy w Prusach, Przegląd Rybacki, 2015, 4 (142), s. 39-42
 60. Okolice Barczewka w kontekście pruskiego osadnictwa ziemi Gunelauke. Studium historyczno-osadnicze, opracowanie w ramach projektu: Alt-Wartenburg / Barczewko – das ermländische Pompeji „Barczewko/Alt Wartenburg – warmińskie Pompeje”. Ein deutsch-polnisches archäologisches Forschungsprojekt zur  Untersuchung  einer untergegangenen  Lokationsstadt  unter  Anwendung  moderner Untersuchung, Olsztyn 2015.