O¶rodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowo¶ci wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualno¶ci
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualno¶ci
Untitled Document

dr hab. Ryszard Tomkiewicz

Urodził się w 1960 roku w Olsztynie. Ukończył historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Tam też, w 1996 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego (dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: historia, specjalność: historia najnowsza Polski).

Praca zawodowa
Od 1987 roku pracownik Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Do 1990 roku jako redaktor w Dziale Wydawniczym OBN. Potem asystent, a następnie adiunkt.

Prace naukowo-organizacyjne:
Sekretarz Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,
Sekretarz Zarządu i kierownik Biura Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, redaktor Biuletynu Towarzystwa Naukowego.
Członek Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.
(w latach 1988-2001 sekretarz Zarządu Oddziału, obecnie sekretarz Komisji Rewizyjnej Olsztyńskiego Oddziału PTH).
Członek Redakcji „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”.
Członek Rady Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku (w latach 1997-2011).
Członek Jury Konkursu o Nagrodę Naukową im. Wojciecha Kętrzyńskiego organizowanego wspólnie przez Ośrodek Badań Naukowych i Towarzystwo Naukowe.

Nagrody i wyróżnienia
W 1987 roku za pracę magisterską dotyczącą wychodźstwa z Warmii i Mazur do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na łamach „Gazety Olsztyńskiej” (1886-1914) otrzymał nagrodę im. Floriana Znanieckiego przyznaną przez Komitet Badania Polonii Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia".

Zainteresowania badawcze:
Dzieje najnowsze, w tym szczególnie historia regionu Warmii i Mazur po roku 1945, życie codzienne mieszkańców, wybrane zagadnienia z dziedziny stosunków politycznych i sytuacji gospodarczej województwa oraz tematyka związana z samorządem terytorialnym i systemem rad narodowych w latach 1945-1990. W kręgu zainteresowań badawczych pozostają także zagadnienia związane z kształtowaniem się lokalnych elit władzy w pierwszym powojennym dziesięcioleciu.

 

Adres:
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,
ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn.
e-mail: rtom99@tlen.pl

Publikacje