Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności

PRACOWNIA KOPERNIKAŃSKA W OŚRODKU BADAŃ NAUKOWYCH W OLSZTYNIE
Kierownik dr Danuta Bogdan

kopernik2

Powołana 17 stycznia 2013 roku przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie Pracownia Kopernikańska będzie miała formułę otwartą. Mamy nadzieję na aktywizację różnych środowisk na rzecz promocji genialnego astronoma i jego dzieła, a przy okazji naszego miasta i regionu. Otwarci jesteśmy na współpracę nie tylko z całym środowiskiem naukowym, dydaktycznym i kulturalnym Olsztyna, ale także ze środowiskami uniwersyteckimi, instytutami naukowymi i placówkami kulturalnymi z całej Polski. Liczymy przy tym także na współpracę z przedstawicielami innych nauk, zwłaszcza astronomami, lekarzami, prawnikami, filologami, kartografami, archeologami i ekonomistami. W realizacji celów Pracowni będzie nas wspierać specjalnie powołana Rada Programowa złożona z wybitnych znawców problematyki kopernikańskiej z różnych ośrodków uniwersyteckich.
Przed nowo powołaną Pracownią Kopernikańską stoją zarówno cele bieżące, jak i perspektywiczne. Przede wszystkim chcemy podjąć wielokierunkowe kwerendy archiwalne i biblioteczne, związane zarówno z osobą Kopernika jak i jego otoczeniem. Wyniki poszukiwań archiwalnych będą udostępniane w formie odczytów, sesji i konferencji naukowych z cyklu Colloquia Copernicana oraz w formie artykułów i monografii kopernikańskich. Jednym z zadań pracowni będzie też wznawianie serii wydawnictw okolicznościowych zarówno naukowych jak i popularnonaukowych poświęconych Kopernikowi i jego czasom.
Celem długofalowym badań Pracowni będzie opracowanie rozszerzonego, całościowego kalendarium życia i działalności Mikołaja Kopernika. W 2023 roku przypada kolejna okrągła rocznica: 550-lecie urodzin wielkiego astronoma. Chcemy być na ten Jubileusz dobrze przygotowani.
Poza celami naukowymi przed Pracownią stoją też bieżące zadania popularyzatorskie, a zwłaszcza promocja naszego miasta i regionu Warmii i Mazur, z którym Kopernik związany był przez niemal pół wieku. Chcemy nawiązać współpracę ze szkołami naszego miasta i województwa w celu organizowania spotkań dla dzieci i młodzieży poświęconych sylwetce wybitnego astronoma i jego dziełu.
Zamierzamy także zorganizować w Pracowni podręczną Biblioteczkę Kopernikańską, a z czasem też i wirtualną gromadzącą dawniejsze i najnowsze artykuły oraz monografie związane z życiem i twórczością Kopernika oraz teorią heliocentryczną.
W ramach projektów edukacyjnych i promujących region Warmii i Mazur pragniemy podjąć współpracę z metodykami nauczania historii z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w celu opracowanie tras wycieczek dydaktycznych "Szlakiem Mikołaja Kopernika", zainicjowania konkursów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, opracowania pomocy naukowych i pakietów dydaktycznych, gier komputerowych i planszowych oraz komiksów historycznych ukazujących różne aspekty działalności Kopernika na Warmii.
Pragniemy także uczestniczyć w podjętej ostatnio przez Marszałków województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego inicjatywie przywrócenia zapomnianego już Szlaku Kopernikowskiego i rozpropagowania historii miejscowości położonych na tym szlaku poprzez seminaria naukowe i wydawnictwa okolicznościowe.

*************

Pracownia Kopernikańska Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie zaprasza 20 maja 2014 r (wtorek) o godzinie 11 na spotkanie naukowe z Dyrektorem Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" - ks. Tomaszem Garwolińskim. Tematem wystąpienia będzie: "Stan badań nad odręcznymi zapiskami Mikołaja Kopernika w starych drukach Biblioteki WSDMW "Hosianum" w Olsztynie".


*************

Szanowni Państwo,

            Pracownia Kopernikańska Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie zaprasza uczniów i nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w ciekawym programie naukowo-dydaktycznym:  „Swoi i Obcy: Początki osadnictwa miejskiego w Prusach”. Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli  gimnazjów i liceów, których pasją jest historia własnego regionu, a zwłaszcza własnego miasta. Celem  programu  jest odtworzenie przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli pierwotnego planu przestrzennego wybranych miast regionu i sporządzenie schematów przestrzennych pierwotnej osady na płytce multimedialnej. Praca z wybranym zespołem  uczniów rozpocznie się od wykładu i warsztatów historycznych z pracownikami Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie, którzy wprowadzą uczniów w zagadnienia początków osadnictwa miejskiego na dawnych ziemiach pruskich, wyznaczą kierunki i etapy samodzielnego prowadzenia przez uczniów kolejnych zadań, wskażą literaturę do realizacji tematu i umożliwią dostęp do niej.  Naukowcy będą zawsze służyli w realizowanym temacie pomocą i będzie można sie z nimi kontaktować na bieżąco przy każdym problemie.
      Najwyżej ocenione dokonania uczniów zaprezentowane zostaną przez nich samodzielnie na kończącej projekt konferencji, która odbędzie się póŸną jesienią w budynku Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. Prezentacje multimedialne uczniów będą stanowić ilustrację do wykładu prezentowanego przez naukowca.
            Na Państwa zgłoszenia czekają pracownicy Ośrodka Badań Naukowcyh im. Wojciecha Kętrzyńskiego:

dr Danuta Bogdan e-mail :         koenigsberg@wp.pl
dr Jerzy Kiełbik:    jerzykielbik@wp.pl