Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności

Lista referentów sesji Między Barokiem a Oświeceniem. Parlamentaryzm
12-13 czerwca 2014 r.

 1. prof. dr hab. Andrzej Stroynowski (Częstochowa), Zmiany metod walki parlamentarnej w XVIII wieku
 2. prof. dr hab. Jarosław Porazinski (Toruń), Literackie obrazy Sejmu Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.
 3. prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, Mieszczanie na sejmiku generalnym Prus Królewskich
 4. prof. dr hab. Andrzej Kamieński (Poznań), Wpływy polityczne Brandenburgii-Prus na sejmiku średzkim za panowania Jana III Sobieskiego
 5. prof. dr hab. Dariusz Makiłła (Warszawa), Sejmy w bezkrólewiu. Instytucja władzy najwyższej Rzeczypospolitej
 6. prof. dr hab. Edward Mierzwa (Piotrków Trybunalski), Regulacje prawne a samorządność sejmikowa
 7. dr hab. Michał Zwierzykowski (Poznań), Reprezentacja sejmowa województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696-1763 – uwagi wstępne
 8. dr hab. Filip Wolański (Wrocław), Ustrój Rzeczypospolitej w normatywnym dyskursie religijnym epoki saskiej. Wybrane aspekty
 9. dr hab. Leszek Wierzbicki (Lublin), Sejmiki deputackie w Koronie z lat 1669-1696
 10. dr hab. Tomasz Ciesielski (Opole), Udział hetmanów koronnych w sejmach w czasach Augusta III
 11. dr hab. Aleksandra Skrzypietz (Katowice), Parlamentaryzm szlachecki XVII wieku w opiniach wysłanników francuskich
 12. dr hab. Witold Filipczak (Łódź), Szlachta koronna wobec reformy sejmu w świetle instrukcji poselskich z lat 1778-1786
 13. dr hab. Maciej Forycki (Poznań), Staropolski parlamentaryzm w oczach Zachodu
 14. dr hab. Dariusz Rolnik (Katowice), Meandry życia parlamentarnego w Rzeczypospolitej stanisławowskiej. Leonard M. Świeykowski ostatni  wojewoda podolski w świecie polityki
 15. dr Robert Kołodziej (Wrocław), Specyfika funkcjonowania sejmu Rzeczypospolitej w czasach Jana III
 16. dr Małgorzata Konopnicka (Zielona Góra), Śląskie Towarzystwa Ziemskie jako forma działalności politycznej
 17. dr Henryk Palkij (Kraków), Walne rady i sytuacje nadzwyczajne w praktyce parlamentarnej w okresie rządów Augusta II
 18. dr Barbara Krysztopa-Czupryńska (Olsztyn), Parlamentaryzm szlachecki w oczach dyplomatów brytyjskich  w I połowie XVIII w
 19. dr Arkadiusz Stasiak (Lublin), Wady senatu Rzeczypospolitej w wykładni Antoniego Popławskiego
 20. dr Sławomir Augusiewicz (Olsztyn), Rezydenci brandenburscy jako obserwatorzy sejmów Rzeczypospolitej
 21. dr Danuta Bogdan (Olsztyn), Początki zjazdów stanów warmińskich w XIV-XV w.
 22. dr Jerzy Kiełbik (Olsztyn), Ignacy Krasicki i jego otoczenie wobec uchwał Sejmu 4-letniego
 23. dr Andrzej Korytko (Olsztyn), Senatorowie Prus Królewskich na sejmach Władysława IV
 24. dr Mariusz Sawicki (Opole), Kazimierz Jan i Benedykt Paweł Sapiehowie na sejmach za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego
 25. dr Irena Makarczyk (Olsztyn), Kazania sejmowe z czasów panowania Jana Kazimierza
 26. dr Jacek Szpak (Katowice), Sejmik krakowski wobec zakonu paulinów w XVIII w.
 27. mgr Agnieszka Borkowska (Częstochowa), Aktywność członków senatu w obradach sejmu 1793 roku
 28. mgr Agata Muszyńska (Katowice), Elekcja Jana III Sobieskiego w świetle diariusza sejmu elekcyjnego z Biblioteki Książąt Czartoryskich
 29. mgr Paweł Gad (Katowice), Początki działalności parlamentarnej Michała Kazimierza "Rybeńki" i Hieronima Floriana Radziwiłłów
 30. mgr Aleksandra Ziober (Wrocław), Jan Stanisław Sapieha – przyjaciel i faworyt Władysława Wazy?
 31. mgr Marcin Mikusek (Wrocław), "Owieczki złotorunne". Percepcja francuskiego ustroju państwowego w oczach polskich elit epoki wczesnonowożytnej.
 32. Mgr Kinga Raczyńska (Częstochowa), Szefowie Gabinetu Stanisława Augusta