Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
2017-04-25 12:47:05
 
2017-04-03 11:49:52
 
2017-03-20 10:07:02
 
2017-02-23 09:40:12
 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu

zaprasza do udziału w konferencji naukowej

Na swoim? U siebie? Wśród swoich?

Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych

w dniach 6–7 listopada 2017 r. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań oraz pogłębienie dyskusji dotyczących pierwszych powojennych lat na ziemiach, które w 1945 r. zostały włączone w granice Polski, a przed II wojną światową były częścią państwa niemieckiego. Wynikające z faktu przesunięcia granic wielorakie konsekwencje, takie jak: wymiana ludności, konieczność odbudowy wojennych zniszczeń i rozerwanych więzi społecznych, oswojenia obcej przestrzeni, budowy nowej tożsamości, przy jednoczesnym poczuciu tymczasowości i zagrożenia, oraz specyficzne działania władzy komunistycznej względem tych terenów, stanowią o wspólnym, wyjątkowym doświadczeniu historycznym tych ziem i zamieszkującej je ludności.

Wspomniane, ale też inne zjawiska z obszaru humanistyki i nauk społecznych, interesują nas zarówno w odniesieniu do przybyszów, jak i do ludności rodzimej, oraz tych, którzy na Ziemiach Zachodnich i Północnych znaleźli się nie z własnej woli podczas wojny i po jej zakończeniu postanowili tam pozostać.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów, które poruszą rozmaite aspekty funkcjonowania społeczności i jednostek w pierwszych kilku latach po II wojnie światowej na ziemiach przyłączonych do Polski w 1945 r. W obszarze szczególnych zainteresowań organizatorów znajdują się:

 • praktyczne strony organizowania sobie życia po wojnie w miastach i wsiach,
 • różnorodne czynniki procesu wrastania mieszkańców w nowe/stare miejsce zamieszkania, budowania zniszczonych przez wojnę więzi społecznych i kształtowania tożsamości powojennego mieszkańca Ziem Zachodnich i Północnych,
 • oswajanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego przez nowych mieszkańców oraz nowej, obcej rzeczywistości przez ludność miejscową,
 • nowe mity i tradycje (ich sukcesy i porażki),
 • społeczne mniejszości i większości oraz ich wzajemne relacje,
 • różnice i podobieństwa pomiędzy Ziemiami Zachodnimi i Północnymi a resztą kraju oraz wewnętrzne różnice i podobieństwa pomiędzy regionami Ziem Zachodnich i Północnych,
 • stosunek władzy państwowej do Ziem Zachodnich i Północnych i ich mieszkańców,
 • integracyjna rola Kościoła katolickiego oraz innych kościołów i wyznań,
 • życie „niecodzienne” i „nienormalne” (przestępstwa, przemoc, niedobory etc.),
 • stosunek przybyszów do ludności miejscowej i jej dziedzictwa materialnego i duchowego.

 

Propozycje wystąpień (w postaci tytułu i streszczenia referatu, do 1000 znaków) prosimy przesyłać

do 31 maja 2017 r. na adres: piotr.zubowski@zajezdnia.org. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy

zainteresowanych do 15 czerwca 2017 r. Czas przeznaczony na wystąpienie to 20 min. dla referatu i 10 min. dla komunikatu z badań. Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 300 zł (dla doktorantów 150 zł) i zostanie przeznaczona na wydanie publikacji zbiorowej. W ciągu miesiąca od zakończenia konferencji referenci będą zobowiązani do przesłania organizatorom artykułu naukowego zgodnego z tematem wystąpienia, za który przysługiwać im będzie wynagrodzenie autorskie.

Pobierz ulotkę
2017-01-19 12:27:10
 

Cykliczna konferencja naukowa

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich – Mazury i Mazurzy

 

 

Ośrodek Badań Naukowych, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku zapraszają do udziału w konferencji naukowej w cyklu Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich – Mazury i Mazurzy. Od dwudziestu lat co roku organizowane są konferencje ogólnopolskie o tematyce dotyczącej życia codziennego, konferencje zawsze odbywają się w Olsztynku w Muzeum Budownictwa Ludowego. Z racji przypadającej w tym roku 500 rocznicy reformacji tematyką konferencji są Mazury i Mazurzy – od hołdu pruskiego po nasze czasy. Referaty powinny dotyczyć zagadnień: politycznych, wyznaniowych, gospodarczych, kultury, piśmiennictwa mazurskiego na przestrzeni stuleci. Organizatorzy nie ograniczają się tylko do wskazanej problematyki pozostawiając autorom wybór problemu byle mieściłby się on w głównym temacie. Konferencja odbędzie się w połowie września 2017 roku, miejscem obrad będzie uroczy skansen w Olsztynku a współorganizator Muzeum słynie z niezwykłej gościnności. Referaty w formie artykułów zostaną wydrukowane w serii wydawniczej Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich . W imieniu komitetu organizacyjnego zapraszamy do udziału w konferencji. Propozycje referatów proszę zgłaszać na adres Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego do końca maja 2017 roku.
2017-01-16 09:56:06
 

TOWARZYSTWO NAUKOWE imienia Wojciecha Kętrzyńskiego

10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 87 (Dom Polski), tel. 89-527-66-18, www.obn.olsztyn.pl

W imieniu Zarządu Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie pragnę złożyć członkom stowarzyszenia najserdeczniejsze życzenia noworoczne, sukcesów zawodowych i spełnienia w życiu prywatnym.

Jednocześnie proszę o uregulowanie należnych składek członkowskich (rocznie 20 zł.) na konto Towarzystwa Naukowego: 49-1240-5598-1111-0000-5025-2273.

Informuję również, że Towarzystwo Naukowe od roku 2015 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i widnieje w wykazie jednostek uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., 2004, poz. 1118, poz. 485).

Prosimy o przekazanie 1 % swoich podatków. Wymaga to jedynie wskazania w odpowiednim miejscu deklaracji podatkowej PIT naszego numeru KRS: 0000021188.

Z poważaniem

Prezes Towarzystwa Naukowego

im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

prof. dr hab. Zbigniew Puchajda
2016-10-17 08:11:07
 

Olsztyńskie Spotkania Naukowe

Ośrodek Badań Naukowych
oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Zapraszają na spotkanie z
doktorem Janem Chłostą
połączone z promocją książki


NIEMIEC Z „POLSKĄ DUSZĄ”
Nad biografią Eugeniusza Buchholza

27 października 2016 r., godzina 11:00
Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie
ul. Partyzantów 87, sala 114 (I piętro)
2016-10-17 08:23:51
 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Muzeum w Ostródzie, Centrum Kultury w Ostródzie

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową

pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina

DŁUGA WOJNA

WYGRANY POKÓJ lata 1454–1466 w Prusach

Konferencja odbędzie się 12 października 2016 r. na Zamku w Ostródzie

Rozpoczęcie o godz. 11.00

 

Program:

Rozpoczęcie konferencji, godz. 11.00

prof. dr hab. Janusz Małłek (Uniwersytet Mikołaja Kopernia w Toruniu)

Pokój Toruński w ocenie historiografii polskiej i niemieckiej

dr Anna Pytasz-Kołodziejczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Własną drogą – Wielkie Księstwo Litewskie wobec konfliktów zbrojnych polsko-krzyżackich

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie)

Początki Prus Królewskich

dr hab. prof. WSFiZ Dariusz Makiłła (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)

Ustanowienie lenna pruskiego w 1525 r. Odstępstwo od traktatu toruńskiego z 1466 r. czy jego kontynuacja?

prof. dr hab. Borys Paszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski)

Wojna trzynastoletnia w mennictwie polskim i pruskim

mgr Sławomir Fafiński (Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie)

Eneasz Sylwiusz Piccolomini biskup warmiński czasów wojny trzynastoletniej – życie i twórczość

dr Jerzy Kiełbik (Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie)

Obraz Warmii w czasie wojny trzynastoletniej w „Dziejach Prus” Jana Leo

dr Seweryn Szczepański (Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie)

Rodzina von Schönaich na tle karier śląskich sprzymierzeńców zakonu krzyżackiego w okresie wojny trzynastoletniej

dr Piotr Lasek (Instytut Sztuki PAN w Warszawie)

Zamki polskich dowódców wojskowych z czasów wojny trzynastoletniej

dr Magdalena Żurek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Zamek prokuratora krzyżackiego w Miłomłynie w świetle badań archeologicznych

Dyskusja
2016-10-10 14:45:48
 

 

 

 Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Komisja Badań nad Kulturą Warmii i Mazur

serdecznie zaprasza na XII spotkanie z cyklu:

ROZMOWY

O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM

WARMII I MAZUR

z referatem

„Nieznane i zapomniane utwory Feliksa Nowowiejskiego”

wystąpi dr Ilona Dulisz

ponadto:

prezentacja regionalnych nowości wydawniczych

ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

października 2016 r., godz. 14.00

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,

ul. Partyzantów 87, sala 114

Spotkanie Członków Komisji ds. Badań nad Kulturą Warmii i Mazur odbędzie się o godz. 13.30
2016-10-07 13:00:19
 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektu, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), dotyczącego wypracowania, przetestowania i wdrożenia modelów systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo. Szczegóły w załączniku

 

Pobierz załącznik
2016-09-08 09:52:44
 

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego ogłasza otwarty konkurs na stanowiska adiunktów i asystentów o specjalnościach: ekonomista, socjolog, politolog, kulturoznawca, demograf. Szczegóły w zakładce - Ogłoszenia, konkursy
2016-09-08 09:53:18
 

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego ogłasza otwarty konkurs na stanowiska adiunktów i asystentów o specjalnościach: ekonomista, socjolog, politolog, kulturoznawca, demograf. Szczegóły w zakładce - Ogłoszenia, konkursy
2016-09-05 14:32:54
 

Konferencja naukowa
Polska 966 - Prusy 1216: Drogi chrystianizacji

8 września 2016 r.

Miejsce konferencji Sala konferencyjna Parafii Św. Jakuba w Olsztynie
 ul. Staszica 5, 10 – 025 Olsztyn

 

W roku 2016 przypadają dwie ważne rocznice. Pierwsza to obchody 1050-lecia przyjęcia chrztu przez księcia polskiego Mieszka I, druga to 800 lecie wydarzenia jakim było przybycie do Rzymu dwóch Prusów: Warpody i Surwabuny, którzy nawróceni przez Chrystiana przybyli do papieża w celu dopełnienia chrztu. Z okazji tych ważnych rocznic Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie organizuje konferencję naukową dotyczącą wpływu chrztu Polski na percepcję chrześcijaństwa w Prusach oraz działań chrystianizacyjnych ze strony Polski, a także przedstawiającą problematykę świata przedchrześcijańskiego w samych Prusach. Efektem końcowym konferencji będzie publikacja naukowa. Do zadania zaangażowany zostanie zespół ekspertów - historyków oraz archeologów, który wyjaśni procesy religijne na obszarze pogańskich Prus w powiązaniu z sąsiadującymi z nimi chrześcijańskimi ośrodkami państwowymi. 

 

Wstępny program konferencji:

 1. Prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 Państwo Mieszka I w dobie chrztu

 

 1. Dr Roman Shiroukhov (Uniwersytet w Wilnie)

Występowanie symboliki chrześcijańskiej u Bałtów Zachodnich w X-XIII w.

 

 1. Dr Paweł Kawiński (Uniwersytet Gdański)

Długie trwanie staropruskich struktur plemiennych na przykładzie organizacji parafialnej na Sambii.

 

 1. Dr Jan Mařik (Czeska Akademia Nauk w Pradze)

Svatý Wojciech - apoštol Prusov, jeho rodina a hrad v Libici nad Cidlinou

(Św. Wojciech – apostoł Prusów, jego środowisko rodzinne i  gród w Libicach)

 

 1. Prof. dr hab. Grzegorz Białuński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Z Polski do Prus - Misje świętego Wojciecha i świętego Brunona

 

 1. Dr Seweryn Szczepański (Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie)

Chrystian – biskup Prus i jego dzieło w kontekście cysterskich misji chrystianizacyjnych

 

 

 1. Ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Rola dominikanów w chrystianizacji Prus

 

 1. Mgr Robert Klimek (Olsztyn)

Od pogańskiego miejsca kultu do chrześcijańskiego sanktuarium – Święta Lipka i Gietrzwałd na tle krajobrazu sakralnego Warmii

 

 1. Dr Arkadiusz Koperkiewicz (Uniwersytet Gdański)

Pochówki pierwszych chrześcijan w Prusach

 

 1. Dr hab. Ryszard Tomkiewicz (Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie)

Obchody 1000-lecia chrztu Polski na Warmii i Mazurach

 

 1. Ks. Jerzy Steckiewicz (Parafia Św. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie)

Rekatolicyzacja Sambii  po przemianach ustrojowych w Federacji Rosyjskiej

 

pobierz plik zaproszenia w formie PDF