Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
2017-11-07 11:45:16
 
2017-10-30 12:42:57
 
2017-09-29 13:00:07
 

REGULAMIN Świadectwa Przeszłości – Jak historia Polski wpłynęła na losy mojej rodziny?
2017-09-20 10:10:15
 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie

zaprasza na wykład

„Nowy gubernator
Obwodu kaliningradzkiego
Federacji Rosyjskiej ”

Spotkanie z Panem Tadeuszem Baryłą, pracownikiem Centrum Badań
Wschodnich przy Ośrodku Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Prelegent w swoim
wystąpieniu przedstawi osobę Antona Alichanowa, sylwetki
poprzednich gubernatorów Obwodu kaliningradzkiego (po roku 90)
oraz przybliży funkcjonowanie systemu wyborczego w Federacji
Rosyjskiej. Wykład będzie przyczynkiem do dyskusji nad
współczesnymi stosunkami polsko-rosyjskimi.

Miejsce obrad:
Ośrodek Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn

Zaproszenie
2017-08-30 11:29:06
 

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego ogłasza konkurs na wolne stanowiska pracy dla asystentów w specjalnościach socjologia, ekonomia, kulturoznawstwo.

Szczegóły w zakładce Ogłoszenia/Konkursy
2017-08-02 10:53:01
 

ZAPROSZENIE

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie ma zaszczyt zaprosić na wykład

Oleha Brovko zatytułowany "Mniejszość ukraińska na ziemiach północno-wschodnich Polski"

OBN, 7 sierpnia, godzina 11.00

Oleh Brovko, doktorant w Katedrze Politologii Narodowego Uniwersytetu im. W.N. Karazina w Charkowie, stypendysta w Ośrodku Badań Naukowych w ramach programu stypendialnego Sieci Ziem Północnych i Zachodnich (szzip.unse.pl)
2017-06-14 09:40:16
 

Zaproszenie

19 czerwca 2017 r. o godz. 14. odbędzie się spotkanie inaugurujące działalność Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Sieci Ziem Północnych i Zachodnich.

Program
2017-06-12 08:38:41
 

Zaproszenie

 

Olsztyńskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, Ośrodek Badań Naukowych im. W.Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Wydział Humanistyczny UWM  mają zaszczyt zaprosić do udziału w publikacji pt. „Kresowiacy na Warmii i Mazurach. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Intencją organizatorów tego przedsięwzięcia jest wyeksponowanie kluczowej roli przesiedleńców z Kresów Wschodnich dla powojennego kształtu Warmii i Mazur. Termin zgłoszeń tematów do artykułów upływa 10 lipca 2017 roku, natomiast ostateczny termin przesłania tekstów 1 września b.r. Formularz zgłoszeniowy oraz wymogi redakcyjne stanowią załącznik do zaproszenia. Zgłoszenia należy składać na adres
e-mail:kongresorgkresowych@wp.pl. Informację o zakwalifikowaniu danej problematyki organizatorzy przekażą zainteresowanym do dnia 15 lipca b.r. Tematyka monografii koncentrować się będzie na następujących zagadnieniach:

 • Proces ekspatriacji ludności od strony formalnej i administracyjnej( m.in. transport, funkcjonowanie sieci Urzędów Repatriacyjnych, podstawowe problemy związane z osiedlaniem się ludności z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach)
 •  Wspomnienia ekspatriantów i ich rodzin, obejmujące ostatnie dni na Kresach Wschodnich, moment wyjazdu, a także funkcjonowanie w nowej rzeczywistości.
 • Wkład ekspatriantów z Kresów Wschodnich w rozwój regionu, z uwzględnieniem aktywności zawodowej, społecznej, kulturalnej, naukowej etc. na przestrzeni minionego siedemdziesięciolecia.
 • Działalność stowarzyszeń kresowych na terenie Warmii i Mazur ( powstanie, główne obszary funkcjonowania, wyzwania na przyszłość)

Niezależnie od wymienionej problematyki organizatorzy są otwarci na inne propozycje tematów, nie mieszczące się w wymienionych powyżej zagadnieniach, ale wpisujące się w ideę monografii.

Inicjatorzy przedsięwzięcia pragną nadmienić, że publikacja ma charakter naukowy i po skompletowaniu wszystkich tekstów zostanie poddana recenzji wydawniczej. Warto zaznaczyć, że przygotowanie monografii jest możliwe dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wszelkie pytania dotyczące publikacji prosimy kierować na adres e-mail : kongresorgkresowych@wp.pl oraz do mgr Piotra Bojarskiego(tel. kontaktowy: 604-559-294). Ufamy, że planowane wydawnictwo przyczyni się do upamiętnienia roli Polaków z Kresów Wschodnich w budowaniu wielokulturowej tożsamości Olsztyna i regionu, a także będzie stanowić swoiste podsumowanie niemal trzydziestoletniego okresu działalności stowarzyszeń kresowych na Warmii i Mazurach.

Zapraszając do udziału, pozostajemy

 

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy:

mgr Piotr Bojarski

dr Jerzy Kiełbik

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

Załączniki:

- Formularz zgłoszeniowy

- Wymogi edytorskie
2017-05-05 13:46:25
 
2017-05-04 12:06:18
 

2017-04-25 12:47:05
 
2017-04-03 11:49:52
 
2017-03-20 10:07:02
 
2017-02-23 09:40:12
 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu

zaprasza do udziału w konferencji naukowej

Na swoim? U siebie? Wśród swoich?

Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych

w dniach 6–7 listopada 2017 r. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań oraz pogłębienie dyskusji dotyczących pierwszych powojennych lat na ziemiach, które w 1945 r. zostały włączone w granice Polski, a przed II wojną światową były częścią państwa niemieckiego. Wynikające z faktu przesunięcia granic wielorakie konsekwencje, takie jak: wymiana ludności, konieczność odbudowy wojennych zniszczeń i rozerwanych więzi społecznych, oswojenia obcej przestrzeni, budowy nowej tożsamości, przy jednoczesnym poczuciu tymczasowości i zagrożenia, oraz specyficzne działania władzy komunistycznej względem tych terenów, stanowią o wspólnym, wyjątkowym doświadczeniu historycznym tych ziem i zamieszkującej je ludności.

Wspomniane, ale też inne zjawiska z obszaru humanistyki i nauk społecznych, interesują nas zarówno w odniesieniu do przybyszów, jak i do ludności rodzimej, oraz tych, którzy na Ziemiach Zachodnich i Północnych znaleźli się nie z własnej woli podczas wojny i po jej zakończeniu postanowili tam pozostać.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów, które poruszą rozmaite aspekty funkcjonowania społeczności i jednostek w pierwszych kilku latach po II wojnie światowej na ziemiach przyłączonych do Polski w 1945 r. W obszarze szczególnych zainteresowań organizatorów znajdują się:

 • praktyczne strony organizowania sobie życia po wojnie w miastach i wsiach,
 • różnorodne czynniki procesu wrastania mieszkańców w nowe/stare miejsce zamieszkania, budowania zniszczonych przez wojnę więzi społecznych i kształtowania tożsamości powojennego mieszkańca Ziem Zachodnich i Północnych,
 • oswajanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego przez nowych mieszkańców oraz nowej, obcej rzeczywistości przez ludność miejscową,
 • nowe mity i tradycje (ich sukcesy i porażki),
 • społeczne mniejszości i większości oraz ich wzajemne relacje,
 • różnice i podobieństwa pomiędzy Ziemiami Zachodnimi i Północnymi a resztą kraju oraz wewnętrzne różnice i podobieństwa pomiędzy regionami Ziem Zachodnich i Północnych,
 • stosunek władzy państwowej do Ziem Zachodnich i Północnych i ich mieszkańców,
 • integracyjna rola Kościoła katolickiego oraz innych kościołów i wyznań,
 • życie „niecodzienne” i „nienormalne” (przestępstwa, przemoc, niedobory etc.),
 • stosunek przybyszów do ludności miejscowej i jej dziedzictwa materialnego i duchowego.

 

Propozycje wystąpień (w postaci tytułu i streszczenia referatu, do 1000 znaków) prosimy przesyłać

do 31 maja 2017 r. na adres: piotr.zubowski@zajezdnia.org. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy

zainteresowanych do 15 czerwca 2017 r. Czas przeznaczony na wystąpienie to 20 min. dla referatu i 10 min. dla komunikatu z badań. Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 300 zł (dla doktorantów 150 zł) i zostanie przeznaczona na wydanie publikacji zbiorowej. W ciągu miesiąca od zakończenia konferencji referenci będą zobowiązani do przesłania organizatorom artykułu naukowego zgodnego z tematem wystąpienia, za który przysługiwać im będzie wynagrodzenie autorskie.

Pobierz ulotkę
2017-01-19 12:27:10
 

Cykliczna konferencja naukowa

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich – Mazury i Mazurzy

 

 

Ośrodek Badań Naukowych, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku zapraszają do udziału w konferencji naukowej w cyklu Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich – Mazury i Mazurzy. Od dwudziestu lat co roku organizowane są konferencje ogólnopolskie o tematyce dotyczącej życia codziennego, konferencje zawsze odbywają się w Olsztynku w Muzeum Budownictwa Ludowego. Z racji przypadającej w tym roku 500 rocznicy reformacji tematyką konferencji są Mazury i Mazurzy – od hołdu pruskiego po nasze czasy. Referaty powinny dotyczyć zagadnień: politycznych, wyznaniowych, gospodarczych, kultury, piśmiennictwa mazurskiego na przestrzeni stuleci. Organizatorzy nie ograniczają się tylko do wskazanej problematyki pozostawiając autorom wybór problemu byle mieściłby się on w głównym temacie. Konferencja odbędzie się w połowie września 2017 roku, miejscem obrad będzie uroczy skansen w Olsztynku a współorganizator Muzeum słynie z niezwykłej gościnności. Referaty w formie artykułów zostaną wydrukowane w serii wydawniczej Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich . W imieniu komitetu organizacyjnego zapraszamy do udziału w konferencji. Propozycje referatów proszę zgłaszać na adres Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego do końca maja 2017 roku.
2017-01-16 09:56:06
 

TOWARZYSTWO NAUKOWE imienia Wojciecha Kętrzyńskiego

10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 87 (Dom Polski), tel. 89-527-66-18, www.obn.olsztyn.pl

W imieniu Zarządu Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie pragnę złożyć członkom stowarzyszenia najserdeczniejsze życzenia noworoczne, sukcesów zawodowych i spełnienia w życiu prywatnym.

Jednocześnie proszę o uregulowanie należnych składek członkowskich (rocznie 20 zł.) na konto Towarzystwa Naukowego: 49-1240-5598-1111-0000-5025-2273.

Informuję również, że Towarzystwo Naukowe od roku 2015 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i widnieje w wykazie jednostek uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., 2004, poz. 1118, poz. 485).

Prosimy o przekazanie 1 % swoich podatków. Wymaga to jedynie wskazania w odpowiednim miejscu deklaracji podatkowej PIT naszego numeru KRS: 0000021188.

Z poważaniem

Prezes Towarzystwa Naukowego

im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

prof. dr hab. Zbigniew Puchajda
2017-01-10 13:18:20
 

Protokół zebrania Komisji powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na pracowników Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 10 stycznia 2017 r.

 

Komisja, powołana przez Dyrektora OBN dr. Jerzego Kiełbika, pracowała w następującym składzie: prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (przewodniczący)

oraz mgr Tadeusz Baryła i dr hab. Ryszard Tomkiewicz.

 

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z dziewięcioma kandydatami na stanowiska adiunktów (w zakresie politologii, socjologii) oraz asystentów (w zakresie kulturoznawstwa oraz ekonomii i socjologi), członkowie komisji postanowili:

rekomendować na stanowisko adiunkta w zakresie politologii:

 1. Krzysztofa Żęgotę

  W przypadku nie spełnienia warunku formalnego, Komisja proponuje kolejne osoby.

  - Mirosława Jankowiaka

  - Wojciecha Szalkiewicza

  - Leszka Chaburskiego.

 

na stanowisko asystenta kulturoznawstwa:

 1. Emilię Janowską.

  W przypadku nie spełnienia warunku formalnego, Komisja proponuje kolejne osoby.

  - Piotra Bojarskiego.

  - Igę Celińską.

 

na stanowisko asystenta w zakresie ekonomii i socjologii:

 1. Karolinę Mówińską.

Jednocześnie członkowie Komisji proponują, by Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Dyrektora OBN nr 12/2016 został rozstrzygnięty w ten sposób, aby panią Milenę Bartkowską zatrudnić na stanowisku asystenta, realizującego temat „Prawno-międzynarodowe aspekty funkcjonowania mniejszości polskiej na Litwie, Łotwie i Estonii po 2004 roku”.

Warunkiem zatrudnienia w OBN w stosunku do wszystkich osób wskazanych przez Komisję jest deklaracja zatrudnienia w Ośrodku na I etacie.

 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (przewodniczący)

mgr Tadeusz Baryły

dr hab. Ryszard Tomkiewicz

(Oryginał protokołu znajduje się w dokumentacji Konkursowej w siedzibie OBN)
2016-10-17 08:11:07
 

Olsztyńskie Spotkania Naukowe

Ośrodek Badań Naukowych
oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Zapraszają na spotkanie z
doktorem Janem Chłostą
połączone z promocją książki


NIEMIEC Z „POLSKĄ DUSZĄ”
Nad biografią Eugeniusza Buchholza

27 października 2016 r., godzina 11:00
Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie
ul. Partyzantów 87, sala 114 (I piętro)
2016-10-17 08:23:51
 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Muzeum w Ostródzie, Centrum Kultury w Ostródzie

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową

pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina

DŁUGA WOJNA

WYGRANY POKÓJ lata 1454–1466 w Prusach

Konferencja odbędzie się 12 października 2016 r. na Zamku w Ostródzie

Rozpoczęcie o godz. 11.00

 

Program:

Rozpoczęcie konferencji, godz. 11.00

prof. dr hab. Janusz Małłek (Uniwersytet Mikołaja Kopernia w Toruniu)

Pokój Toruński w ocenie historiografii polskiej i niemieckiej

dr Anna Pytasz-Kołodziejczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Własną drogą – Wielkie Księstwo Litewskie wobec konfliktów zbrojnych polsko-krzyżackich

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie)

Początki Prus Królewskich

dr hab. prof. WSFiZ Dariusz Makiłła (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)

Ustanowienie lenna pruskiego w 1525 r. Odstępstwo od traktatu toruńskiego z 1466 r. czy jego kontynuacja?

prof. dr hab. Borys Paszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski)

Wojna trzynastoletnia w mennictwie polskim i pruskim

mgr Sławomir Fafiński (Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie)

Eneasz Sylwiusz Piccolomini biskup warmiński czasów wojny trzynastoletniej – życie i twórczość

dr Jerzy Kiełbik (Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie)

Obraz Warmii w czasie wojny trzynastoletniej w „Dziejach Prus” Jana Leo

dr Seweryn Szczepański (Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie)

Rodzina von Schönaich na tle karier śląskich sprzymierzeńców zakonu krzyżackiego w okresie wojny trzynastoletniej

dr Piotr Lasek (Instytut Sztuki PAN w Warszawie)

Zamki polskich dowódców wojskowych z czasów wojny trzynastoletniej

dr Magdalena Żurek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Zamek prokuratora krzyżackiego w Miłomłynie w świetle badań archeologicznych

Dyskusja
2016-10-10 14:45:48
 

 

 

 Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Komisja Badań nad Kulturą Warmii i Mazur

serdecznie zaprasza na XII spotkanie z cyklu:

ROZMOWY

O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM

WARMII I MAZUR

z referatem

„Nieznane i zapomniane utwory Feliksa Nowowiejskiego”

wystąpi dr Ilona Dulisz

ponadto:

prezentacja regionalnych nowości wydawniczych

ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

października 2016 r., godz. 14.00

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,

ul. Partyzantów 87, sala 114

Spotkanie Członków Komisji ds. Badań nad Kulturą Warmii i Mazur odbędzie się o godz. 13.30
2016-10-07 13:00:19
 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektu, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), dotyczącego wypracowania, przetestowania i wdrożenia modelów systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo. Szczegóły w załączniku

 

Pobierz załącznik
2016-09-08 09:52:44
 

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego ogłasza otwarty konkurs na stanowiska adiunktów i asystentów o specjalnościach: ekonomista, socjolog, politolog, kulturoznawca, demograf. Szczegóły w zakładce - Ogłoszenia, konkursy
2016-09-08 09:53:18
 

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego ogłasza otwarty konkurs na stanowiska adiunktów i asystentów o specjalnościach: ekonomista, socjolog, politolog, kulturoznawca, demograf. Szczegóły w zakładce - Ogłoszenia, konkursy
2016-09-05 14:32:54
 

Konferencja naukowa
Polska 966 - Prusy 1216: Drogi chrystianizacji

8 września 2016 r.

Miejsce konferencji Sala konferencyjna Parafii Św. Jakuba w Olsztynie
 ul. Staszica 5, 10 – 025 Olsztyn

 

W roku 2016 przypadają dwie ważne rocznice. Pierwsza to obchody 1050-lecia przyjęcia chrztu przez księcia polskiego Mieszka I, druga to 800 lecie wydarzenia jakim było przybycie do Rzymu dwóch Prusów: Warpody i Surwabuny, którzy nawróceni przez Chrystiana przybyli do papieża w celu dopełnienia chrztu. Z okazji tych ważnych rocznic Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie organizuje konferencję naukową dotyczącą wpływu chrztu Polski na percepcję chrześcijaństwa w Prusach oraz działań chrystianizacyjnych ze strony Polski, a także przedstawiającą problematykę świata przedchrześcijańskiego w samych Prusach. Efektem końcowym konferencji będzie publikacja naukowa. Do zadania zaangażowany zostanie zespół ekspertów - historyków oraz archeologów, który wyjaśni procesy religijne na obszarze pogańskich Prus w powiązaniu z sąsiadującymi z nimi chrześcijańskimi ośrodkami państwowymi. 

 

Wstępny program konferencji:

 1. Prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 Państwo Mieszka I w dobie chrztu

 

 1. Dr Roman Shiroukhov (Uniwersytet w Wilnie)

Występowanie symboliki chrześcijańskiej u Bałtów Zachodnich w X-XIII w.

 

 1. Dr Paweł Kawiński (Uniwersytet Gdański)

Długie trwanie staropruskich struktur plemiennych na przykładzie organizacji parafialnej na Sambii.

 

 1. Dr Jan Mařik (Czeska Akademia Nauk w Pradze)

Svatý Wojciech - apoštol Prusov, jeho rodina a hrad v Libici nad Cidlinou

(Św. Wojciech – apostoł Prusów, jego środowisko rodzinne i  gród w Libicach)

 

 1. Prof. dr hab. Grzegorz Białuński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Z Polski do Prus - Misje świętego Wojciecha i świętego Brunona

 

 1. Dr Seweryn Szczepański (Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie)

Chrystian – biskup Prus i jego dzieło w kontekście cysterskich misji chrystianizacyjnych

 

 

 1. Ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Rola dominikanów w chrystianizacji Prus

 

 1. Mgr Robert Klimek (Olsztyn)

Od pogańskiego miejsca kultu do chrześcijańskiego sanktuarium – Święta Lipka i Gietrzwałd na tle krajobrazu sakralnego Warmii

 

 1. Dr Arkadiusz Koperkiewicz (Uniwersytet Gdański)

Pochówki pierwszych chrześcijan w Prusach

 

 1. Dr hab. Ryszard Tomkiewicz (Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie)

Obchody 1000-lecia chrztu Polski na Warmii i Mazurach

 

 1. Ks. Jerzy Steckiewicz (Parafia Św. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie)

Rekatolicyzacja Sambii  po przemianach ustrojowych w Federacji Rosyjskiej

 

pobierz plik zaproszenia w formie PDF
2016-08-09 09:18:20
 

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego ogłasza otwarty konkurs na stanowiska adiunktów i asystentów o specjalnościach: socjolog, ekonomista, politolog, kulturoznawca, demograf. Szczegóły w zakładce: Ogłoszenia, konkursy
2016-07-28 11:16:19
 

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego ogłasza otwarty konkurs na
stanowiska adiunktów i asystentów o specjalnościach: ekonomista, socjolog,
politolog, kulturoznawca, demograf. Szczegóły w zakładce - Ogłoszenia,
konkursy
2016-07-11 07:19:38
 

Rada Naukowa Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

 

[Na podstawie: ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412)]

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

1) posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora;

2) korzystanie z pełni praw publicznych;

3) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu dużymi zespołami pracowniczymi;

4) znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

5) niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

6) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego oraz w zarządzaniu zespołami pracowniczymi:

1) doświadczenie zawodowe w instytucjach naukowych;

2) doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi;

3) znajomość podstaw prawnych, zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, w oparciu o które działa instytut badawczy;

4) predyspozycje do kierowania instytutem badawczym.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1) informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych kandydata;

2) koncepcji rozwoju Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;

3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenie;

4) oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej do dopuszczenia do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „poufne” lub przedłużenie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „poufne”.

 

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego

• Statut Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego;

• Sprawozdanie z prac przeprowadzonych w 2015 r.

• Bilans za 2015 r.

będą dostępne do wglądu w Sekretariacie OBN, w godzinach 9.00-14.00, od dnia ogłoszenia konkursu do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów.

 

Zgłoszenia należy przesłać lub złożyć w kopercie z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego”, listem poleconym lub osobiście w siedzibie Instytutu, w sekretariacie w godzinach 9.00-14.00, pod adresem: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

 
2016-06-27 09:26:09
 

Olsztyńskie Spotkania Naukowe

Ośrodek Badań Naukowych
oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Zapraszają na spotkanie z
doktorem Robertem Syrwidem

STEFAN CENDROWSKI (1898-1992)

nauczyciel, socjalista, działacz społeczny
i samorządowy

 Spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2016 r.
o godzinie 11:00
w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie
ul. Partyzantów 87, sala konferencyjna na parterze
2016-05-06 11:58:28
 

Olsztyńskie Spotkania Naukowe

Ośrodek Badań Naukowych
oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Zapraszają na spotkanie z
magistrem Krzysztofem Wróblewskim
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)


Geneza wzmianki o wyprawie
Borysa Wsiesławicza na Jaćwięgów (1102 r.)
w Historii Rosyjskiej
Wasilija Nikiticza Tatiszczewa

Spotkanie odbędzie się 19 maja 2016 r.
o godzinie 11:00
w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie
ul. Partyzantów 87, sala konferencyjna na parterze

 
2016-04-21 12:28:52
 
UWAGA! ZMIANA TERMINU SPOTKANIA !
 

Olsztyńskie Spotkania Naukowe

Ośrodek Badań Naukowych
oraz
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Zapraszają na wykład i promocję książki

Krzysztofa Czermańskiego:

Więzienie w Sztumie w epoce totalitaryzmów 1933-1956

Spotkanie odbędzie się 5 maja 2016 r. o godzinie 11:00
w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie

Sala konferencyjna na parterze
2016-02-27 18:28:19
 

Uwaga: Przedłużenie terminu składania propozycji wystąpień na konferencję naukową

 

 

Długa wojna – wygrany pokój. Lata 1454-1466 w Prusach

 

           

W 2016 roku mija 550 lat od zawarcia ważnego dla Polski i zakonu krzyżackiego porozumienia znanego jako II pokój toruński. Na mocy podpisanego wówczas traktatu do Królestwa Polskiego nie tylko powróciło Pomorze Gdańskie, Ziemia Chełmińska i Michałowska, ale też przyłączono doń pruskie terytoria Żuław z Malborkiem, Elbląg oraz Warmię. Obszar ten jako Prusy Królewskie stał się na ponad 300 lat nieodłączną częścią Polski. Również dla osłabionego militarnie i terytorialnie państwa krzyżackiego pokój toruński był wyraźną cezurą. Wzmocnieniu uległa pozycja stanów, w tym rosnącego w siłę mieszczaństwa. Na nowe tory skierowała się także polityka wielkich mistrzów krzyżackich – od 1466 roku lenników królów polskich. Zmiany zauważalne są także w innych dziedzinach, takich jak gospodarka czy wojskowość, nowy wymiar zyskało także osadnictwo, będące nierzadko konsekwencją regulacji długów zakonu krzyżackiego wobec dowódców wojsk najemnych.

Wychodząc naprzeciw uchwale Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który uznał rok 2016 jako jubileuszowy dla uczczenia 550 rocznicy podpisania II pokoju toruńskiego, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego pragnie zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji naukowej Długa wojna – wygrany pokój. Lata 1454-1466 w Prusach. Zaproponowana przez organizatorów tematyka planowanej konferencji opiera się głównie na zagadnieniach związanych z okresem wojny trzynastoletniej i pokojem toruńskim. Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę na konsekwencje traktatu z 1466 roku zarówno dla Prus, jak i dla Polski. Tym samym pragniemy wspólnie pochylić się nad następującymi problemami:

- Przywilej inkorporacyjny

- Rola miast i mieszczaństwa w Prusach

- Społeczeństwo stanowe w Prusach

- Rola zamków podczas wojny trzynastoletniej

- Zmiany w wojskowości i sposobach prowadzenia wojny

- Polityka międzynarodowa

- Stosunek papiestwa do konfliktu polsko-krzyżackiego

- Traktat toruński jako akt międzynarodowy

- Konsekwencje traktatu toruńskiego

- Podziały administracyjne

- Wielcy mistrzowie jako lennicy królów polskich

- Prusy i zakon krzyżacki po 1466 r.

- Hołdy pruskie i próby podważania postanowień traktatu toruńskiego

- Wojny polsko-krzyżackie w ikonografii

 

            Konferencja planowana jest na październik 2016 r. w Olsztynie lub Ostródzie. W zależności od liczby prelegentów konferencja będzie jedno, lub dwudniowa. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia do 31 marca2016 r. i przesłanie tytułu wystąpienia. Z uwagi na planowanie przygotowania książki abstraktów do czerwca 2016 r. prosimy o przesłanie krótkich streszczeń (max 300 słów) wystąpień. Zwieńczeniem konferencji będzie publikacja naukowa.

            Zgłoszenia i wszelkie pytania należy kierować na adres sekretarza konferencji:

            Dr Seweryn Szczepański

            Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

            seweryn.szczepański@op.pl

            +48 606 742 433

            Lub na adres korespondencyjny OBN

ul. Partyzantów 87

10-402 Olsztyn

z dopiskiem Konferencja naukowa: Długa wojna – wygrany pokój

           

 
2015-10-22 11:58:41
 
Kapituła Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera pod przewodnictwem prof. dr hab Janusza Tazbira, Nagrodę II Stopnia za wybitne osiągnięcia w badaniu historii Warmii i Mazur przyznała Dyrektorowi Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie prof. dr hab. Stanisławowi Achremczykowi.2012-12-10 21:13:28
 

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Centrum Badań Wschodnich Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
mają zaszczyt zaprosić na konferencję
z cyklu
SPOTKANIA WSCHODNIE
przy wsparciu
Prezydenta Olsztyna dr. Piotra Grzymowicza
Rola i znaczenie Kaliningradu
w stosunkach Polski z Federacją Rosyjską w 2012 r.
Olsztyn, 12 grudnia 2012 r., godz. 1100, Dom Polski, ul. Partyzantów 87
2012-12-10 21:34:36
 

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
oraz
Wydawnictwo LITTERA
zapraszają na promocję książki
prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka
Warmia
Promocja odbędzie się w Domu Polskim (ul. Partyzantów 87)
14 grudnia 2012 r., o godz. 17.00
2012-10-10 08:10:53
 
Zaproszenie

Ośrodek Badań Naukowych oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha
Kętrzyńskiego przy współpracy Wydziału Nauk Medycznych UWM organizuje
pierwsze Colloquia Copernicana poświęcone historii i współczesności nauk
medycznych. Zamiarem organizatorów jest cykliczne organizowanie takich
spotkań poświęconych różnym dyscyplinom nauki, którym zawsze będzie
patronował Mikołaj Kopernik.
2012-10-02 07:40:44
 

UchwałaZgodnie z §11 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego Rada Naukowa podaje do publicznej wiadomości wynik konkursu na stanowisko dyrektora. W załączeniu Uchwała z dnia 24 września 2012 roku komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.
2012-09-17 05:53:02
 

Ośrodek Badań Naukowych i Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie zapraszają na:

 

Olsztyńskie Spotkania Naukowe

2012/2013

 

25 października 2012, godz. 10.00

dr Mathias Wagner (Berlin-Bielefeld), Die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus Polen nach dem Zweiten Weltkrieg. Anmerkungen aus sozialwissenschaftlicher Perspektive mit historischer Distanz [Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski po drugiej wojnie światowej. Uwagi z perspektywy nauk społecznych, przy uwzględnieniu dystansu historycznego]

dr hab. Wojciech Łukowski prof.UW (UW, Warszawa), W poszukiwaniu „wiecznego” pokoju. Czy Niemcy i Polacy, a może i Rosjanie są na dobrej drodze?

 

 

22 listopada 2012, godz. 10.00

mgr Artur Sobiela (UWM Olsztyn), Opozycja konserwatywno-liberalna w PRL 1978-1990

 

Posiedzenia odbywają się w czwartki w s. 114 Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, ul. Partyzantów 87.
2012-08-06 06:00:00
 

 

Rada Naukowa Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego na podstawie

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego
(Dz. U. Nr 215, poz. 1412)

 

  ogłasza konkurs

na stanowisko dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

 I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

 1. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.
 2. Korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi.
 4. Posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 5. Brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

 1. Informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych.
 2. Koncepcji rozwoju Ośrodka Badań Naukowych w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym.
 3. Poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia.
 4. Oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Ośrodka Badań Naukowych

  im. Wojciecha Kętrzyńskiego:

 • statut OBN
 • sprawozdanie z działalności OBN za  2011 r.
 • bilans OBN za 2011 r.
 • plan naukowy na 2012 r.

 będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora w siedzibie Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, w następnym dniu od dnia ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt. II.1 oraz pkt. II.3-II.6 niniejszego ogłoszenia.

IV. Dokumenty należy nadsyłać pocztą na adres: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego lub składać osobiście w sekretariacie w godz. od 9.00 do 14.00 w siedzibie OBN przy ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn.

V. Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. W przypadku zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu.
2012-05-28 13:04:32
 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
oraz
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
zapraszają na konferencję
pod patronatem
Prezydenta Miasta Olsztyna
Piotra Grzymowicza
W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA
ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH
Olsztyn, 30 maja 2012 roku,
sala konferencyjna OBN, ul. Partyzantów 87,
godz. 10:30

P R O G R A M K O N F E R E N C J I

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
(Uniwersytet Gdański)
Związek Polaków w Niemczech wczoraj i dziś
dr Jan Chłosta
(Towarzystwo Naukowe, Olsztyn)
Polskość utrwalona przez kulturę. Oddziaływanie
kulturalne Związku Polaków w Niemczech
prof. dr hab. Bohdan Łukaszewicz
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Nad działalnością IV Dzielnicy Związku Polaków
w Niemczech
mgr Tadeusz Pacer
Tradycja Rodła w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie
Dyskusja
2012-04-27 11:44:46
 

Rada Naukowa Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego na podstawie

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego
(Dz. U. Nr 215, poz. 1412)

 

  ogłasza konkurs

na stanowisko dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

 I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

 1. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.
 2. Korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi.
 4. Posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 5. Brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

 1. Informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych.
 2. Koncepcji rozwoju Ośrodka Badań Naukowych w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym.
 3. Poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia.
 4. Oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Ośrodka Badań Naukowych

  im. Wojciecha Kętrzyńskiego:

 • statut OBN
 • sprawozdanie z działalności OBN za  2011 r.
 • bilans OBN za 2011 r.
 • plan naukowy na 2012 r.

 będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora w siedzibie Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, w następnym dniu od dnia ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt. II.1 oraz pkt. II.3-II.6 niniejszego ogłoszenia.

IV. Dokumenty należy nadsyłać pocztą na adres: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego lub składać osobiście w sekretariacie w godz. od 9.00 do 14.00 w siedzibie OBN przy ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn.

V. Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. W przypadku zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu.
2012-03-26 09:45:38
 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne sesje z serii
"Seminarium Prussicum"

12 kwietnia 2012dr hab. Dariusz Andrzej Sikorski (UAM Poznań), O prawdzie historycznej (historycznie)

 

24 maja 2012

Joanna Wyżlic (UWM Olsztyn), Czy traktat dzierzgoński (1249 r.) był fenomenem swoich czasów?
2012-03-07 06:46:25
 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne sesje z serii
"Olsztyńskie Spotkania Naukowe"

5 kwietnia 2012

dr Tomasz Szczepański (Warszawa), Ruch zadrużny i narodowe rodzimowierstwo w Polsce po 1989

 

10 maja 2012

dr Aleksandra Kuligowska (UAM Poznań), Między romantyzmem a pozytywizmem – spór o etykiety czy metodę historyczną? Polemiki Karla Lohmeyera

 
2012-02-08 13:04:30
 
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną sesję z serii
"Olsztyńskie Spotkania Naukowe"
Piotr Stanny (Olsztyn), Niemieckie umocnienia obronne w Prusach Wschodnich
Sesja odbędzie się w dniu 1 marca 2012 w budynku OBN w Olsztynie w sali 114 o godzinie 10:002011-11-29 09:05:09
 

Olsztyńskie Spotkania Naukowe

5 stycznia 2012, godz. 10.00, s. 114

mgr Dominik Krysiak (UWM OLsztyn), Polska Partia Robotnicza w województwie olsztyńskim w latach 1945-1948 (wybrane zagadnienia)

 

2 lutego 2012, godz. 10.00, s. 114

dr Adam Chęć (UMK Toruń), Wykorzystanie surowca drzewnego w budownictwie na terenie państwa zakonnego w Prusach.
2011-10-20 10:47:35
 

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego oraz Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego zapraszają na spotkanie z mgr. Jackiem Antoniewiczem (UWM Olsztyn) pt. Obraz modernizacji Polski w latach siedemdziesiątych w oczach byłych mieszkańców Prus Wschodnich, przedstawiony na łamach „Das Ostpreussenblatt”, które odbędzie się 3 listopada 2011, o godz. 17.00 w sali 114 OBN-u (ul. Partyzantów 87).
2011-10-19 07:25:00
 

seminarium prussicum
2011/2012

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Towarzystwo Naukowe Pruthenia

13 października 2011

dr Grischa Vercamer (DHI Warszawa), Prußische (vorordenszeitliche) Verwaltungseinheiten auf dem Prüfstand

17 listopada 2011
dr hab. Paweł Żmudzki (UW), Psy Jaćwingów

15 grudnia 2011
prof. dr hab. Leszek P. Słupecki (UR), Problemy badań nad religią Prusów

19 stycznia 2012
Robert Klimek (Olsztyn), Mała Barcja – problem ustalenia granic

23 lutego 2012
Wokół książki Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu Dariusza Adama Sikorskiego. Dyskusja panelowa

15 marca 2012
dr Dariusz Andrzej Sikorski (UAM Poznań), O prawdzie historycznej (historycznie)

19 kwietnia 2012                                                                     
prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz (UW/UMCS), Czym jest i czemu służy tzw. teoria Georgesa Dumézila?

24 maja 2012
Joanna Wyżlic (UWM Olsztyn), Czy traktat dzierzgoński (1249 r.) był fenomenem swoich czasów?

Posiedzenia odbywają się w czwartki o godz. 10.00 w s. 114 Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, ul. Partyzantów 87.

 
2011-05-16 11:04:02
 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Ul. Partyzantów 87 10-402 Olsztyn

Oferuje zakup syntezy historycznej
Historia Warmii i Mazur

 

Historia Warmii i Mazur
Najnowsza, dwutomowa, bogato ilustrowana historia Warmii i Mazur autorstwa Stanisława Achremczyka. Zwięzła, napisana przystępnym językiem książka zawiera dzieje naszych ziem od pradziejów do roku 2010. Polityka, gospodarka, społeczeństwo, kultura, nauka, przemiany cywilizacyjne dominują w syntezie. Książka zawiera indeks nazw osobowych i miejscowości, a także bibliografię najważniejszych pozycji książkowych i artykułów. Polecamy Historię Warmii i Mazur wszystkim mieszkańcom regionu, zwłaszcza młodzieży szkolnej i studenckiejZamówienia prosimy składać:
Drogą elektroniczna na adres:
sekretariat@obn.olsztyn.pl
telefonicznie: 89 527 66 18
faksem: 89 527 66 19
2011-02-12 22:36:41
 

OLsztyńskie Spotkania Naukowe
2010/2011

 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

 

Program 2010/2011

 

14 października 2010
mgr Robert Klimek (Olsztyn), O ochronie i szanowaniu wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych Bałtów na przykładzie Litwy

4 listopada 2010
dr hab. Ryszard Tomkiewicz (OBN Olsztyn), Pierwsze powojenne obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem

9 grudnia 2010
dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG (Gdańsk), Krzyżacy i ich dobrzyńscy poplecznicy w latach 1405-1412. Z badań nad polsko-pruskimi związkami transgranicznymi

10 marca 2011
dr Jan Gancewski (UWM Olsztyn), Ludność i jej praca - z dziejów funkcjonowania folwarków na terenie państwa zakonu krzyżackiego po 1466 roku

14 kwietnia 2011
mgr Waldemar Brenda (Muzeum Ziemi Piskiej), „Wolność i  Niezawisłość" na Warmii i Mazurach

12 maja 2011
dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM (OBN, Olsztyn), Świadkowie Jehowy w województwie olsztyńskim (do 1957 r.)

Posiedzenia odbywają się zawsze w czwartki o godz. 10.00 w s. 114 Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, ul. Partyzantów 87
2011-02-12 22:38:34
 

OLsztyńskie Spotkania Naukowe
2010/2011

 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

 

Program 2010

 

14 października 2010
mgr Robert Klimek (Olsztyn), O ochronie i szanowaniu wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych Bałtów na przykładzie Litwy

4 listopada 2010
dr hab. Ryszard Tomkiewicz (OBN Olsztyn), Pierwsze powojenne obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem

9 grudnia 2010
dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG (Gdańsk), Krzyżacy i ich dobrzyńscy poplecznicy w latach 1405-1412. Z badań nad polsko-pruskimi związkami transgranicznymi

 

Posiedzenia odbywają się zawsze w czwartki o godz. 10.00 w s. 114 Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, ul. Partyzantów 87

 
2010-10-27 22:00:00
 

seminarium prussicum
2010/2011

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Towarzystwo Naukowe Pruthenia

 

28 października 2010

dr hab. Sławomir Zonenberg (UKW Bydgoszcz), Prahistoria Prus w kronice Szymona Grunaua

 

18 listopada 2010

mgr Seweryn Szczepański (Iława), Campus Schinewite a trwałość pruskiego pogranicza. Fragment z dziejów osadnictwa południowej Pomezanii

 

16 grudnia 2010

mgr Paweł Kawiński (Gdańsk), Staropruskie słownictwo aksjologiczne i sakralne w ujęciu etnolingwistycznym

 

20 stycznia 2010

dr Adam Cieśliński (Uniwersytet Warszawski), Grobowce biedoty i elit, czyli o kurhanach kultury wielbarskiej z pierwszych wieków po Chrystusie

 

24 lutego 2011

Dyskusja nad książką dra Kazimierza Grążawskiego: Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VIII-XIII w.”, Olsztyn 2009

 

28 kwietnia 2011

dr Wiesław Skrobot (Iława), Kontekst czasowo-przestrzenny miejsca kultu w Łąkach Bratiańskich koło Nowego Miasta Lubawskiego – od czasów staropruskich do współczesności

26 maja 2011

mgr Krzysztof Wróblewski (UWM Olsztyn), Prusy a Ruś w X wieku
2010-08-27 05:37:22
 

OŚRODEK BADAŃ NAUKOWYCH IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE
TOWARZYSTWO NAUKOWE IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE
CENTRUM BADAŃ WSCHODNICH PRZY OBN W OLSZTYNIE
zapraszają na konferencję
Europa Jagiellońska oraz I ZJAZD UCZONYCH POLSKICH Z EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa
Przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Ostróda
Patronat medialny:
„Gazeta Olsztyńska”, „Gazeta Wyborcza”, Radio Olsztyn, TVP Olsztyn, TVP Polonia
17–18 września 2010 r.
Sala Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

Program

17 września
godz. 10:00
Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
Wystąpienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacka Protasa
Wystąpienie rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
prof. dr. hab. Józefa Górniewicza
prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (Warszawa)
Europa Jagiellonów
prof. dr hab. Janusz Małłek (Toruń)
Rzeczpospolita tolerancji
Przerwa
prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (Kraków)
Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (Olsztyn)
Warmia i północne Kresy Rzeczypospolitej
Dyskusja
godz.16:00
Rektorat UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Rektor UWM prof. dr hab. Józef Górniewicz
Modernizacja a modele szkolnictwa wyższego w Polsce

18 września
Podróż studyjna na Pola Grunwaldzkie i do Ostródy
godz. 10:00
Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku
prof. dr hab. Aleksander Krawcewicz (Grodno)
Wojny Wielkiego Księstwa Litewskiego z Krzyżakami
prof. dr hab. Grzegorz Białuński ( Olsztyn)
Nowe spojrzenie na Grunwald
Zwiedzanie Pól Grunwaldzkich i Muzeum Grunwaldzkiego
Miłomłyn–Ostróda
przejażdżka statkiem po Kanale Ostródzko-Elbląskim
godz. 16:00
Zamek Ostródzki
prof. dr hab. Józef Włodarski (Gdańsk)
W stronę Bałtyku
Zwiedzanie Ostródy
2009-10-09 22:00:00
 

 

OLsztyńskie Spotkania Naukowe
2009/2010

 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

 

Program 2009/2010

 

15 października 2009
prof. Wojciech Łukowski (Uniwersytet Warszawski), Znaczenie historii dla tworzenia obecnej tożsamości mieszkańców Warmii i Mazur

12 listopada 2009
dr Kazimierz Grążawski (UWM Olsztyn), Od Kurzętnika do Bratiana. Inicjalna faza bitwy grunwaldzkiej

10 grudnia 2009
prof. Marian Dygo (Uniwersytet Warszawski), Zakon krzyżacki w opinii intelektualistów polskich XV wieku

14 stycznia 2010
dr Adam Szweda (UMK Toruń), Wyrok polubowny Wacława IV z 8 II 1410 r. – obraz w historiografii a źródłowa rzeczywistość

18 lutego 2010
prof. Grzegorz Białuński (UWM, OBN Olsztyn), Opozycja rycerstwa pruskiego w okresie wielkiej wojny

11 marca 2010

dr Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński), Sąsiedztwo pomorsko-krzyżackie w latach 1411-1466. Stan i perspektywy badań

8 kwietnia 2010
dr Krzysztof Kwiatkowski (UMK Toruń), Dlaczego i po co Jan Długosz opisał bitwę grunwaldzką tak, jak ją opisał? Krytyka narracyjnego materiału źródłowego do wydarzeń 14-16 lipca 1410 r.

13 maja 2010
prof. Sławomir Jóźwiak (UMK Toruń), Bezpośrednie przyczyny wojny 1409-1411

Posiedzenia odbywają się zawsze w czwartki o godz. 10.00 w s. 114 Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, ul. Partyzantów 87
2010-02-08 23:00:00
 

OLsztyńskie Spotkania Naukowe
2009/2010

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

11 marca 2010

dr Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński), Sąsiedztwo pomorsko-krzyżackie w latach 1411-1466. Stan i perspektywy badań

8 kwietnia 2010
dr Krzysztof Kwiatkowski (UMK Toruń), Dlaczego i po co Jan Długosz opisał bitwę grunwaldzką tak, jak ją opisał? Krytyka narracyjnego materiału źródłowego do wydarzeń 14-16 lipca 1410 r.

13 maja 2010
prof. Sławomir Jóźwiak (UMK Toruń), Bezpośrednie przyczyny wojny 1409-1411

Posiedzenia odbywają się zawsze w czwartki o godz. 10.00 w s. 114 Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, ul. Partyzantów 87

 
2009-10-19 05:58:10
 
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
zaprasza na spotkanie z
dr. Adamem Szwedą (UMK Toruń)
„Wyrok polubowny Wacława IV z 8 II 1410 r. – obraz w historiografi i a źródłowa rzeczywistość”
Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2010 r. o godz. 10:00
w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)2009-10-19 06:01:55
 
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
zaprasza na spotkanie z
prof. Marianem Dygo (UW)
„Zakon krzyżacki w opinii intelektualistów polskich XV wieku”
Spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2009 r. o godz. 10:00 w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)2009-10-19 05:59:11
 
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
zaprasza na spotkanie z
dr. Kazimierzem Grążawskim (UWM Olsztyn)
„Od Kurzętnika do Bratiana. Inicjalna faza bitwy grunwaldzkiej”
Spotkanie odbędzie się 12 listopada 2009 r. o godz. 10:00 w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)2009-10-19 05:51:18
 
OŚRODEK BADAŃ NAUKOWYCH IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO
TOWARZYSTWO NAUKOWE IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO
CENTRUM BADAŃ WSCHODNICH W OLSZTYNIE
zapraszają na:
II KONFERENCJĘ MIĘDZYNARODOWĄ


Tożsamość historyczna
mieszkańców Kaliningradu, Kłajpedy i Olsztyna
Olsztyn, 22 października 2009,
sala konferencyjna OBN, ul. Partyzantów 87,
godz. 9:00
0000-00-00 00:00:00
 
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
zaprasza na spotkanie z
prof. Wojciechem Łukowskim (UW)
„Znaczenie historii dla tworzenia obecnej tożsamości mieszkańców Warmii i Mazur”
Spotkanie odbędzie się 15 października 2009 r. o godz. 10:00 w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)2008-10-07 16:48:31
 

Colloquia Balto-Ruthenica

21 luty:
Polskie badania Europy Wschodniej końca XX wieku. Moderator Jan Malicki (Warszawa)
11 marzec:
Między Europą a Rosją – dylematy Białorusi. Moderator prof. dr hab. Aleksander Krawcewicz
3 kwietnia:
Polityka historyczna Polski i Rosji – litewski punkt widzenia. Moderatorzy: prof. dr hab. Alvydas Nikźentaitis (Wilno), Andrius Źulis (Ambasada Republiki Litewskiej)
17 kwietnia:
Prawosławie w Polsce po 1945 roku. Moderator ks. mgr Roman Andrzej Płoński (Olsztyn)
24 kwietnia:
Moskiewski gambit. Moderator Wacław Radziwinowicz (korespondent „Gazety Wyborczej”)
5 maj:
Region Bałtyku: nowe instrumenty, idee i wyzwania (Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie. Moderatorzy mgr Tadeusz Baryła, prof. dr hab. Mieczysław Jackiewicz
8 maj:
Mit Litwy w polskiej kulturze. Moderator prof. dr hab. Krzysztof Buchowski (Białystok)
24 czerwca:
Kaliningrad oczami historyków rosyjskich. Moderatorzy: prof. dr Walerij Galcow, prof. dr Jurij Kostiaszow, prof. dr Giennadij Kretinin, prof. dr Swietłana Galcowa (Kaliningrad), mgr Tadeusz Baryła (Olsztyn)
9 września:
Relikty kulturowe ziem pruskich: stan obecny i perspektywy badań w Litwie i Polsce. Moderator prof. dr hab. Rimantas Sliuźinskas (Kłajpeda)
9 października:

Represjonowani ze Wschodu – w związku z pracą Bohdana Łukaszewicza „Życiorysy. Represjonowani na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu 1945–1956”
2009-06-17 10:00:00
 

Centrum badań wschodnich ma zaszczyt zaprosić na Colloquia Balto-Ruthenica

dr Tomasz Gajownik

Stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym w świetle działań wywiadu

Spotkanie odbędzie się w środę 17 czerwca 2009 roku o godzinie 12.00 w Ośrodku Badań Naukowych (DOM POLSKI) w Olsztynie, ul. Partyzantów 87
2008-11-05 08:10:14
 

 

Olsztyńskie Spotkania Naukowe
2008/2009

 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

 

Program 2008/2009

 

20 listopada 2008
dr Izabela Lewandowska (UWM Olsztyn), Stosunek władz i społeczeństwa Warmii i Mazur do dziedzictwa archeologicznego regionu po 1945 roku

18 grudnia 2008
dr hab. Zbigniew Anculewicz, prof. UWM (UWM Olsztyn), Stan i zagrożenia badań nad medioznawstwem w Polsce

22 stycznia 2009
mgr Seweryn Szczepański (Iława), Pomezańskie skupisko bab pruskich – pytania o chronologie i symbolikę

19 lutego 2009
mgr Marcin Czerny (Iława), Dzieje Bratiana do 1466 roku

19 marca 2009
mgr Anna Sekunda (UWM Olsztyn), Życie codzienne w Prusach w świetle polskojęzycznych rozporządzeń Fryderyka II (1740-1786)

16 kwietnia 2009
Martina Bohaciakova (Uniwersytet w Tarnawie), Słowacka historiografia w XVII wieku

 

Posiedzenia odbywają się zawsze w czwartki o godz. 10.00 w s. 114 Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, ul. Partyzantów 87
2008-02-29 07:54:21
 

Stanowisko
Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego
Z dnia 28 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie ustanowienia roku 2008 rokiem, Wojciecha Kętrzyńskiego w Województwie Warmińsko–Mazurskim

 

W roku 2008, w roku 90 rocznicy niepodległości Polski przypadają dwie rocznice Wojciecha Kętrzyńskiego – 170 rocznica urodzin i 90 rocznica śmierci.

Był wybitnym historykiem, poetą i wieloletnim dyrektorem biblioteki „Ossolineum” we Lwowie. Swoją działalność polityczno–publiczną i naukową przywrócił Polskę Mazurom, a Mazury Polsce.

Nawiązując do naszej tradycji i dziedzictwa narodowego ustanawiamy rok 2008 Rokiem Wojciecha Kętrzyńskiego dla podległych samorządowi wojewódzkiemu instytucji kultury i edukacji.

Załącznik do stanowiska w tej sprawie stanowi apel do mieszkańców, samorządów i instytucji naszego województwa.

 

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko–Mazurskiego

Miron Sycz

 

 

Załącznik do stanowiska Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie utworzenia roku 2008
 Rokiem Wojciecha Kętrzyńskiego
w Województwie Warmińsko-Mazurskim

 

Apel
Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego
Do mieszkańców, samorządów, instytucji naszego województwa

W roku 2008 Polska będzie obchodzić 90 rocznicę odzyskania niepodległości. Wielu z naszych przodków o tę niepodległość walczyło zbrojnie, pracą organiczną poprzez budowanie polskiego przemysłu, zagospodarowanie ziemi, ale także poprzez kulturę, literaturę, gromadzenie pamiątek narodowych.
Wielką rolę w odzyskaniu narodowej tożsamości odegrał Wojciech Kętrzyński. Niepodważalne są zasługi Kętrzyńskiego nie tylko dla polskiej historii, gromadzenia narodowego zasobu bibliotecznego, budzenia tożsamości narodowej u Mazurów i Warmiaków.
Kętrzyński, który pracował na rzecz niepodległości nie doczekał niepodległej Polski, zmarł 15 stycznia 1918 roku, w roku, gdy Polska niepodległość odzyskała.
W roku 2008, w roku 90 rocznicy naszej niepodległości, przypadają dwie rocznice Kętrzyńskiego – 170 rocznica urodzin, urodził się w Giżycku w 1838 roku i 90 rocznica śmierci, zmarł we Lwowie 1918 roku.
Rocznica ta jest okazją, aby uczcić i przypomnieć dokonania twórcze Wojciecha Kętrzyńskiego, ukazać jego wkład w polską kulturę oraz tradycję i historię naszego regionu.
Dziś Kętrzyński poprze swe dokonania – historyka, poety, bibliotekarza urasta na postać ponad regionalną, europejską.
Wychowany w kręgu kultury niemieckiej odnalazł swe kaszubskie i mazurskie korzenie, aby przez całe dorosłe życie pracować na rzecz polskiej historii i kultury. Zgromadzone przez niego we Lwowie zbiory służą także odnajdowaniu własnej tożsamości przez Ukraińców.
Dla regionu Warmii i Mazur to postać wybitna. Mówi się, że odkrył Mazury i Mazurów dla Polski i Polaków. Urodził się w Giżycku, kształcił się w Kętrzynie i Królewcu i choć później pracował na Pomorzu, Wielkopolsce i we Lwowie nigdy nie stracił kontaktu ze swa małą ojczyzną. Jego prace historyczne, zwłaszcza fundamentalna rozprawa „O ludności polskiej w Prusach niegdyś krzyżackich” nie straciła na znaczeniu naukowym.
Rok Kętrzyńskiego to także okazja by przypomnieć tradycje historyczne i kulturalne Mazurów i Warmiaków.
Zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców województwa,
do wszystkich samorządów, do instytucji kulturalnych i oświatowych o podjęcie naszej inicjatywy i włączenie się do obchodów tego jubileuszu. Kierujemy nasz apel mając na uwadze potrzebę integracji społeczeństwa Warmii i Mazur i Powiśla wokół idei, która przez ten rok inspirować będzie działalność kulturalną, edukacyjną i intelektualną środowisk naszego regionu.

 

Olsztyn, 28 sierpnia 2007 roku.
2008-02-22 06:27:50
 

Olsztyńskie Spotkania Naukowe

 

Program na 2008 r.
Posiedzenia odbywają się zawsze w czwartki o godz. 10.30 w s. 114 Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, ul. Partyzantów 87

 

24 stycznia 2008
mgr Jan Sekta (Giżycko), Żydzi w Giżycku i ich zagłada

28 lutego 2008
dr Tomasz Chrzanowski (OBN Olsztyn), Prusy w polskiej myśli politycznej lat 1795–1815

27 marca 2008
dr hab. Bożena Domagała (OBN Olsztyn), Strategie edukacyjne mniejszości niemieckiej i ukraińskiej na Warmii i Mazurach

24 kwietnia 2008
mgr Barbara Kalinowska (Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce), Zakon Bernardynów w Ostrołęce

29 maja 2008
dr hab. Mirosław Golon (UMK Toruń), Życie polityczne Elbląga w okresie klasycznego stalinizmu (1948-1956)

12 czerwca 2008
dr Aldona Rita Jurewicz (UWM Olsztyn), Prawo a rodzina w antycznym Rzymie
2008-01-02 10:55:30
 

Olsztyńskie Spotkania Naukowe


8 listopada godz. 10.30
mgr Jerzy Mareka Łapo (MKL Węgorzewo), Zarazy w Prusiech. Między historią, archeologią i etnografią
22 listopada godz. 10.30
dr Ewa Syska (UAM Poznań), Najstarsze pieczęcie miast Nowej Marchii,
6 grudnia godz. 10.30
mgr Rafał Wolski (Olsztyn), Współczesna heraldyka samorządowa województwa warmińsko-mazurskiego.2007-10-30 09:45:49
 
Untitled Document

Konferencja Naukowa
"Z dziejów i kultury krain nadbałtyckich"

PRUSKIE BABY KAMIENNE
- FENOMEN KULTUROWY
CZY EUROPEJSKA CODZIENNOŚĆ?

Węgorzewo, 4-5 października 2007 r.

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych

i Obecnych "Ojcowizna" w Węgorzewie
Stowarzyszenie Miłośników Historii i Kultury Prusów "Pruthenia" w Olsztynie

 ZAPRASZAJĄ

Konferencja odbędzie się w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, przy ul. Portowej 1

4 PAŹDZIERNIKA 2007 r., godz. 11.00

Otwarcie konferencji

Jerzy Łapo (Węgorzewo)
Corpus pruskich bab kamiennych, wyzwania dla poznania

Mariusz Wyczółkowski (Kętrzyn)

Słów kilka o babie z Poganówka

Mirosław Hoffmann (Olsztyn)
Pruskie posągi kamienne. Dzieje badań i prób interpretacji

Krzysztof Rybka (Toruń)
O uzbrojeniu tzw. pruskich bab kamiennych

przerwa: godz. 13.00 - 14. 30

Seweryn Szczepański (Iława)
Antropomorficzna rzeźba kamienna a ludowa świadomość historyczna Prus Wschodnich i Zachodnich w XIX i XX w.

Robert Klimek (Olsztyn)
Baba na drodze. Kontekst lokalizacji antropomorficznych rzeźb kamiennych wobec systemów komunikacyjnych w Prusach

Wiesław Skrobot (Iława)

Wczesnośredniowieczna sieć osadnicza okolic Iławy i Bartoszyc

Grzegorz Białuński (Olsztyn)
Święty kamień. Osadnictwo późnośredniowieczne a pruskie baby kamienne

 

5 PAŹDZIERNIKA 2007 r., godz. 10.00

Bogdan Radzicki (Olsztyn)
Uwagi o niektórych sposobach interpretacji kamiennych posągów z terenu Prus. Refleksja metateoretyczna.

Anna Błażejewska (Toruń)
Pruskie figury  kamienne i ich północnoeuropejski rodowód

Jarosław Sobieraj (Olsztyn)
Zaalpejskie "baby" kamienne z epoki brązu.

Rościsław Zabaszta (Kijów, Ukraina)
Tradycje monumentalnej rzeźby antropomorficznej na ukraińskich stepach, czyli o kontaktach nadbałtyckich i nadczarnomorskich

Olga Łobaczewskaja (Mińsk, Białoruś)
Krzyż czy antropomorficzny posąg? Z problematyki typologii i interpretacji krzyży kamiennych na Białorusi

Wojciech Łysiak (Olsztyn)
Antropomorficzna rzeźba kamienna w dawnym Księstwie Pomorskim
2007-10-03 20:14:02
 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Olsztynie
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Muzeum Warmii i Mazur

zapraszają na

Jubileusz 50-lecia
"Komunikatów Mazursko-Warmińskich"

29 września 2007 roku (sobota) godzina 11:00
Muzeum Warmii i Mazur, w Olsztynie - Zamek

 

PROGRAM

Rozpoczęcie uroczystości - godzina 11:00

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
Słowo o Komunikatach Mazursko-Warmińskich

Wręczenie Honorowych Odznak za Zasługi dla WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego - Marszałek Jacek Protas

Referaty

mgr Władysław Ogrodziński
W drążeniu do naukowego czasopisma historycznego w Olsztynie

prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński
Komunikaty Mazursko-Warmińskie - pismo regionalne czy środowiskowe

Dyskusja

Zakończenie uroczystości
2007-09-28 17:23:03
 
Ośrodek Badań naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Ketrzyńskiego w Olsztynie
Muzeum Budownictwa Ludowego
Park Etnograficzny w Olsztynku
 
Zapraszają
na XII konferencję z cyklu:
ŻYCIE CODZIENNE NA ZIEMIACH PRUSKICH
Dziedzictwo kulinarne
 
 
Konferencja odbedzie się w dniu
6 czerwca 2007 r. (środa)
w Salonie Wystawienniczym
(kościół poewangelicki),
na terenie zespołu staromiejskiego
w Olsztynku, Rynek 2
rozpoczęcie konferencji o godz 10.00
 
 
godz. 10.00
Otwarcie konferencji
 
prof. dr hab. Jerzy Borowski (Olsztyn)
Aspekty historyczne i żywieniowe wykorzystanie mięsa w diecie człowieka
 
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (Olsztyn)
Kuchnia na dworze biskupów warmińskich XVII i XVIII wieku
 
prof. dr hab. Józef Arno Włodarski (Gdańsk)
Z tradycji historycznej słynnej gdańskiej Złotej Wódki - zagadka receptury
 
Mgr Jerzy M. Łapo (Węgorzewo),
Rybołówstwo i spożywanie ryb w kulturze starożytnych Galindów
 
Dr Barbara Krysztopa-Czupryńska (Olsztyn),
Handel artykułami spożywczymi w Elblągu w XVII wieku
 
Godz. 12.00
 
Dr Danuta Bogdan (Olsztyn),
XVII-wieczne jadłospisy królewieckiego konwiktorium
 
mgr Irena Zalewska (Gdańsk)
Uczty cechowe w małych miastach kaszubskich w XVII i XVIII wieku
 
Dr Bernadetta Puchalska-Dąbrowska (Białystok),
Sposoby odżywiania się mieszkańców dawnych ziem pruskich w świetle XVIII-wiecznych relacji cudzoziemców
 
Dr Małgorzata Ewa Kowalczyk (Wrocław),
Kuchnia włoska w relacjach podróżników XVIII wieku
 
godz. 13.15
 
Dr Filip Wolański (Wrocław),
Ile niemieckiego smaku mieściła w sobie pruska kuchnia czyli o gustach kulinarnych staropolskich peregrynantów
 
Dr Robert Kołodziej (Wrocław),
Kuchnia turecka w opinii podróżników polskich czasów nowożytnych
 
Mgr Małgorzata Sztąberska (Olsztyn),
Menu codzienne XIX-wiecznych Mazurów
 
Mgr Elżbieta Kaczmarek (Olsztyn),
Pożywienie ludności wiejskiej na Warmii na początku XX wieku
 
 dr Ryszrad Tomkiewicz (Olsztyn),
Samodzielne wytwarzanie żywności, reglamentacja, żywienie zbiorowe, bary mleczne. Symbole aprowizacyjnych realiów PRL

 
2007-06-01 07:16:28
 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
zaprasza
na spotkanie i konferencję prasową
z
Małgorzatą Niezabitowską
rzecznikiem rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego
autorką książki

Prawdy jak Chleba

Spotkanie poprowadzi Elżbieta Mierzyńska

Zapraszamy
22 maja 2007 r. (wtorek), o godz. 12:00
do Domu Polskiego przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie
2007-06-01 07:16:28
 

Załącznik
do postanowienia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 29 marca 2007 roku

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA OŚRODKA BADAŃ NAUKOWYCH IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać następujące kwalifikacje:

 • co najmniej stopień doktora,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 • dorobek naukowy w dziedzinie objętej działalnością Ośrodka,
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego, preferowany język niemiecki i rosyjski.

Dodatkowe wymagania, niezbędne do sprawowania funkcji dyrektora:

 • umiejętność organizacji działalności naukowej i wydawniczej,
 • znajomość obowiązujących przepisów finansowych.

Wnioski kandydatów powinny zawierać:

 • życiorys ze szczegółowym opisem dotychczasowej działalności naukowej’
 • konkretny i realistyczny program działania na stanowisku Dyrektora wraz z koncepcją planu funkcjonowania Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jak i dodatkowych kwalifikacji,
 • bibliografię ważniejszych publikacji,
 • oświadczenie lustracyjne w rozumieniu ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o niekaralności.

Komplet powyższych dokumentów należy składać w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, pokój 203, w terminie 14 dni od daty ukazania niniejszego ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego). Proszę na kopercie umieścić napis „Konkurs na dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie”. Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: 022/42 10 259
2007-06-01 07:16:28
 
19 kwietnia godz. 10.30: mgr Malgorzata Sztaberska (OBN Olsztyn), Mazurska codziennosc w relacji Grzegorza Smólskiego ("Z wycieczki na Mazowsze pruskie")
 
26 kwietnia godz. 11.00: mgr Leszek Slowicki (UW Warszawa), Pradziejowi lowcy z mazurskiej wyspy Dudka
 
10 maja, godz. 10.30: dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ (UZ, Zielona Góra), Koscioly ewangelickie w Polsce w latach 1945-2007
 
24 maja, godz. 10.30: dr Ryszard Sajkowski (UWM, Olsztyn), Sprawa Marka Skryboniusza Libona przykladem procesu politycznego za rzadów cesarza Tyberiusza.2007-06-01 07:16:28
 
SEMINARIUM PRUSSICORUM
PROGRAM 2007
Spotkania odbywają się zawsze w Ośrodku Badań Naukowych (ul. Partyzantów 87, s. 114), o godz. 17

 

11 stycznia 2007

mgr Robert Klimek: O zamku Wiesenburg zwanym Wallewoną -
próba ustalenia jego lokalizacji w terenie
mgr Jerzy Marek Łapo: Jan Kierszka, Mity i legendy Prusów, Elbląg 1999

25 stycznia 2007

dr Kazimierz Grążawski: Z najnowszych badań nad poszukiwaniem pogranicza słowiańsko-pruskiego w rejonie lubawsko-iławskim
dr Mirosław Hoffmann: Bałtowie – starsi sąsiedzi Słowian, w: Wielka Historia Świata, t. 13, Warszawa 2006

29 marca 2007

dr Justyna Prusinowska: Legenda o Brutenie i Widewucie
dr hab. Grzegorz Białuński prof. UW-M: Ostatnie publikacje źródłowe do dziejów ziem pruskich

12 kwietnia 2007

mgr Szymon Drej: Udział Prusów w kolonizacji Warmii.

24 maja 2007

dr Arkadiusz Koperkiewicz: Wczesnośredniowieczne praktyki pogrzebowe na pograniczu Prus i Słowiańszczyzny Zachodniej
2007-01-08 07:24:58
 
Ośrodek Badań Naukowych oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
zapraszają na spotkanie z

dr Aldoną Jurewicz
"Ubi homo ibi ius – rzymskie małżeństwo"

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia o godz. 10.30
w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)2006-12-11 11:38:19
 

Ośrodek Badań Naukowych
Im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu
Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie
Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie

zapraszają
na sesję naukową

Olsztyński Październik 1956.
(W 50 rocznicę studenckiej solidarności z Węgrami)

 

Sesja odbędzie się
27 października (piątek) 2006 r. o godz. 10.00
Olsztyn – Kortowo ul. Kurta Obitza 1, Sala Teatralna
Centrum Nauk Humanistycznych UWM

więcej...
2006-10-12 09:18:59
 
Ośrodek Badań Naukowych oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
zapraszają na spotkanie z :
dr Sławomirem Buryłą
„Portret donosiciela w literaturze polskiej po 1945 r.”
Spotkanie odbędzie się 5 października o godz. 10.30
w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)2006-09-27 12:56:02
 
Untitled Document

Prezydent Miasta Olsztyn
i
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego

zapraszają na
promocję książki

OLSZTYN 1945-2005
KULTURA I NAUKA

Pod redakcją
Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego

która odbędzie się
14 września 2006 r. o godz. 17.00 w salach kopernikowskich olsztyńskiego zamku.
2006-09-27 12:53:46
 
Untitled Document

Ośrodek Badań Naukowych oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
zapraszają na odczyt :
Jan Branny (Czechy),  
"Polacy w Republice Czeskiej"
mgr Mariusz Makowski (Cieszyn)
„Działalność Macierzy Ziemi Cieszyńskiej - dawniej i dziś”
Spotkanie odbędzie się 11 września o godz. 9.00 w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)
2006-09-07 09:07:54
 
Ośrodek Badań Naukowych oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
zapraszają na spotkanie z
prof. dr. hab. Andrzejem Radzimińskim(UMK)
"Religijność świeckich w świetle ustawodawstwa synodalnego w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach"
Spotkanie odbędzie się 8 czerwca o godz. 11.00
w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)2006-09-07 09:07:54
 
Ośrodek Badań Naukowych oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
                   
zapraszają na spotkanie z
prof. dr hab. Andrzejem Szwarcem (UW)
"Badania nad historią kobiet w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i ich perspektywy""
Spotkanie odbędzie się 6 czerwca o godz. 11.00
w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie p2006-09-07 09:07:54
 
Ośrodek Badań Naukowych oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
                   
zapraszają na spotkanie z
mgr. Adamem Świętoniem (UWM Olsztyn)
"Dyscplina wojskowa w armii późnego cesarstwa rzymskiego"
Spotkanie odbędzie się 1 czerwca o godz. 11.00
w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)2006-05-30 11:55:41
 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Towarzystwo PRUTHENIA
zapraszają na spotkanie z cyklu Seminarium Prussicorum

mgr Alicja Dobrosielska - De libro, qui "Ród Prusa Kleca"
(Brzegorz Bałuński) inscribitur,
Propositione librorum et commentationum:
mgr Bartłomiej Grabowski - Dariusz A. Sikorski, Struktura społeczna Prusów

Spotkanie odbędzie się 25 maja 2006 r. o godz. 17.00
w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)
2006-05-23 05:40:47
 
Ośrodek Badań Naukowych oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
zapraszają na spotkanie z
prof. dr hab. Andrzejem Chwalbą (UJ)
"Przyszłość polskich mitów narodowych wieku XIX"
Spotkanie odbędzie się 19 maja o godz. 10.00
w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)2006-05-23 05:40:47
 
Ośrodek Badań Naukowych oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
zapraszają na spotkanie z
dr. Wojciechem Piaskiem (UMK Toruń)
"Antropologizowanie historiografii polskiej - pisarstwo historyczne Karola Górskiego i Witolda Kuli"
oraz z
dr. Jackiem Kowalewskim (UWM Olsztyn)
"Antropologizowanie historiografii zachodniej - przypadek Roberta Dantona"
Spotkanie odbędzie się 18 maja o godz.11.00
w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)2006-05-23 05:40:47
 
Ośrodek Badań Naukowych oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
                   
zapraszają na spotkanie z
prof. dr hab. Jackiem Staszewskim - autorem książki  "Wettynowie"
Spotkanie odbędzie się 17 maja o godz. 11.30 w Sali Konferencyjnej
w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 872006-05-23 05:40:47
 
Ośrodek Badań Naukowych oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
                   
zapraszają na spotkanie z
prof. dr hab. Edmundem Kizikiem (UG)
"Gdańskie inwentarze pośmiertne z XVI -XVIII"
Spotkanie odbędzie się 12 maja o godz. 11.00
w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)2006-05-23 05:40:47
 
Ośrodek Badań Naukowych i Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
 
mają zaszczyt zaprosić na uroczyste wręczenie
przez
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Andrzeja Ryńskiego
 
Nagrody Naukowej
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
za rok 2005
 
które odbedzie się
10 maja 2006 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie
przy ul. Partyzantów 872006-12-11 11:38:19
 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Muzeum Kultury Ludowej. Park Etnograficzny w Olsztynku

Zapraszają na
XI konferencję z cyklu:
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich

Samorząd ziem pruskich: organizacja i funkcjonowanie

Patronat honorowy
Starosta Powiatu Olsztyn Adam Sierzputowski

 

Konferencja odbędzie się
25 października 2006 r. o godz. 11.00
w Salonie Wystawienniczym  ( kościół poewangelicki)
na terenie zespołu staromiejskiego w Olsztynku, Rynek 2

więcej...
2006-09-07 09:07:54
 
Ośrodek Badań Naukowych oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
zapraszają na spotkanie z
dr. Janem Chłostą
"Pamiętnik Warmiaka" Klemensa Frenszkowskiego na tle innych wspomnień olsztyńskich
Z powodu pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI spotkanie zostało odwołane i odbędzie się w innym terminie.
w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)2004-03-29 22:00:00
 2004-04-14 22:00:00
 2004-05-06 22:00:00
 2004-05-19 22:00:00
 2004-09-02 22:00:00
 
Untitled Document

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego ma zaszczyt
zaprosić Państwa na

III konferencję z cyklu:

Dziedzictwo kulturowe i historyczne ziem pruskich

pt. Krajobraz historyczny Prus
2004-09-09 22:00:00
 
Untitled Document

Ośrodek Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Olsztynie

Towarzystwo Naukowe
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Olsztynie

Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu

zapraszają na

VI olsztyńską konferencję
Między barokiem
a oświeceniem

EDUKACJA, WYKSZTAŁCENIE, WIEDZA

23-25 września 2004 r.

w

Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym

„Perkoz”

Uroczysko „Waszeta” k/Olsztyna
2004-10-12 22:00:00
 
Untitled Document

Ośrodek Badań Naukowych

i

Towarzystwo Naukowe
im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Muzeum Budownictwa Ludowego
Park Etnograficzny
w Olsztynku

zapraszają

na IX Konferencję naukową z cyklu:

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krzewienie wiedzy.

Konferencja odbędzie się w czwartek,
14 października 2004 r., o godz. 10 00 w Salonie Wystawowym, na terenie zespołu staromiejskiego
w Olsztynku, Rynek 2
2004-10-14 22:00:00
 
Untitled Document

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wyższe Seminarium Duchowne
Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie

Ośrodek Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

zapraszają na

I Konferencję z cyklu:

DZIEDZICTWO KULTUROWE
ZIEM NADBAŁTYCKICH
Kulturotwórcze znaczenie Warmii
w epoce nowożytnej

Konferencja odbędzie się 26 października 2004 roku (wtorek) w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”

Olsztyn-Redykajny, ul. Stanisława Hozjusza
2004-11-30 23:00:00
 
Untitled Document
Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w OlsztynieTowarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w OlsztynieStowarzyszenie Miłośników Historii i Kultury Prusów "PRUTHENIA"zapraszają na konferencję naukową:

"WĘDRUJĄCE POGRANICZE"
Migracje na ziemiach pruskich w okresie starożytnym i wczesnym średniowieczu

Konferencje odbędzie się 3 grudnia 2004 r. w Ośrodku Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie2004-12-03 23:00:00
 
Untitled Document
ZAPOWIEDŹ KONFERENCJI


            Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie wraz z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku zamierza organizować cykl konferencji międzynarodowych pod hasłem "Pogranicza". Pierwsza konferencja odbędzie się w dniach 5 - 6 maj 2005 roku w Ełku (lub Olsztynie), a nawiązywać ma do 60 rocznicy zakończenia wojny, która doprowadziła do zmian na ziemiach położonych między Dolną Wisłą a Niemnem. Temat konferencji: Rok 1945 - wojna i pokój na ziemiach między Dolną Wisłą a Niemnem. Referaty powinny dotykać takich problemów: działania wojenne, Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej i w programach partii politycznych, zmiana granic - spór o granice, przesiedlenia ludności, odbudowa po zniszczeniach wojennych.
            Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji. Termin zgłaszania referatów do 15 I 2005 r. Materiały z konferencji zostaną opublikowane. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.                                        Zapowiedź konferencji

            Ośrodek Badań Naukowych wraz z Towarzystwem Naukowym im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie i Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku od dziesęciu lat organizują konferencje naukowe z cyklu "Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich". Konferencje cieszą się dużym zainteresowaniem i wygłaszane na nich referaty ukazują się drukiem. W czerwcu 2005 roku zamierzamy zorganizować X konferencję poświęconą tematowi: Ziemie pruskie w oczach polskich i obcych. Konferencja ma ukazać nasze ziemie w świetle średniowiecznych kronik, korespondencji, pamiętników, książek, prasy, przewodników turystycznych. Organizatorzy zamierzają dać ogląd ziem pruskich ukazanych przez obcych.
            Zwracamy się do Państwa o udział w konferencji z referatem, temat referatu winien zawierać się w ramach zakreślonych przez organizatorów. Zapewniamy honorarium i pokrycie kosztów pobytu na konferencji. Propozycje referatów przyjmujemy do połowy grudnia 2004 roku.2004-12-10 23:00:00
 
Untitled Document

Ośrodek Badań Naukowych
oraz
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Zapraszają na spotkaniez cyklu Olsztyńskie Spotkania Naukowe z:

dr. hab. Grzegorzem Jasińskim
"Czy istniał mazurski separatyzm? Wokół postaci Kurta Obitza i działalności Związku Mazurów "

Spotkanie odbędzie sie 16 grudnia o godzinie 1100
w Ośrodku Badań Naukowych przy ul. Partyantów 87 (sala 114)
2005-06-28 22:00:00
 

     Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie wspólnie z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje siódmą sesję z cyklu „Między barokiem a oświeceniem”. Obecnie przygotowywana konferencja nosić ma podtytuł: „Troski i radości dnia codziennego”. Organizatorzy poprzez tak określoną tematykę rozumieją zagadnienia ogólnie dotyczące życia codziennego, w tym dbanie o zdrowie, walkę z chorobami, gospodarowanie, czy wychowywanie dzieci.

     Organizatorzy zwracają się z propozycją wygłoszenia referatu. Chęć wzięcia udziału w konferencji wraz z tytułem wystąpienia w terminie do 15 października 2005 roku należy przesyłać na adres Ośrodka Badań Naukowych lub do sekretarza sesji mgr. Jerzego Kiełbika (jerzykielbik@wp.pl).

     Sesja planowana jest na połowę czerwca 2006 roku.
2005-12-12 23:00:00
 
Ośrodek Badań naukowych
oraz
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Zapraszają na spotkanie z

mgr. Piotrem Grabowskim (OBN)
"Kartograficzny obraz Prus Książęcych na przełomie XVII i XVIIIw." Spotkanie odbędzie się 15 grudnia o godz.1100 w Ośrodku Badań Naukowych przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)2006-05-05 07:38:25
 
Untitled Document
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
i
Towarzystwo PRUTHENIA
zapraszają na spotkanie z cyklu SEMINARIUM PRUSSICORUM
 
Praelectio:
dr Mirosław Hoffmann - Inwentaryzacje pruskich założeń obronnych w XIX wieku
 
Propositiones librorum et commentationum:
mgr Szymon Drej - Jan Powierski, Bałtowie i ich relacje z Polską do końca XII wieku (na tle stosunków w strefie bałtyckiej)
 
Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Badań Naukowych ul. Partyzantów 87, Olsztyn
27 kwietnia 2006 roku godz. 17.00 (sala 114)2006-02-17 23:00:00
 
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
zaprasza na spotkanie z
dr Magdaleną Bonowską (UWM)

" I ty możesz zostać wampirem. Śmierć nie jest końcem życia"
Spotkanie odbędzie się 23 lutego o godz. 11.00 w OBN, ul. Partyzantów 87  w Olsztynie (sala nr 114)2006-01-05 23:00:00
 
2005-12-14
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie wspólnie z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizują w dniach 22-24 czerwca 2006 roku siódmą sesję z cyklu „Między barokiem a oświeceniem”. Konferencja nosić ma podtytuł: „Troski i radości dnia codziennego”. Propozycje referatów zgłosiło ponad sześćdziesięciu naukowców reprezentujących większość ośrodków akademickich w Polsce (lista referentów dostępna na stronie OBN). Dokładne dane dotyczące sesji przesłane zostaną uczestnikom w styczniu, zaproszenia natomiast w maju 2006 roku


2005-12-14
Ośrodek Badań Naukowych, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie organizują konferencję naukową zatytułowaną „Pogranicza”. Planowany termin sesji to początek września 2006 roku.


Pozostałe informacje w dziale Sesje2006-01-18 23:00:00
 
Ośrodek Badań Naukowych oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
zapraszają na spotkanie z
dr. Janem Gancewskim (UWM)
"Państwo krzyżackie na przełomie XV i XVI w. Kontynuacja, reforma czy zeświecczenie?"
Spotkanie odbędzie się 26 stycznia o godz. 11.00 w OBN przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)2006-02-20 23:00:00
 

Najbliższe spotkania w naszym ośrodku:

Ośrodek Badań Naukowych oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
zapraszają na spotkanie z
spotkanie z
dr. Danutą Bogdan
Czarownice na Warmii w czasach nowożytnych
Spotkanie odbędzie się 16 marca o godz. 11.00 w OBN przy ul. Partyzantów 87 (sala 13)

 
2006-05-05 07:38:25
 
Untitled Document
Ośrodek Badań Naukowych oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
zapraszają na spotkanie z
prof. dr hab. Józefem Arno Włodarskim (UG)
"Obraz Rosjan w Prusach Królewskich w pierwszym okresie Wielkiej Wojny Północnej do 1713 r. (ze szczególnym uwzględnieniem Elbląga)"
 
Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia o godz. 11.00w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (sala 114)2010-02-02 13:40:37
 

Seminarium Prussicorum

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Towarzystwo Pruthenia

Program 2010

25 lutego 2010

Seweryn Szczepański (Iława), O lokalizacji i funkcjonowaniu tzw. "drzew wartowniczych" na obszarze Pomezanii w XIII-XIV w. 
dr hab. Grzegorz Białuński, prof. UWM (Olsztyn), Ysegups – maior rex Galindiae

25 marca 2010

dr Wiesław Skrobot (Iława), Mit ognia „ukryty” w reliktach osadnictwa na zachodnim pograniczu dawnych Prus Wschodnich

dr Maciej Karczewski (Uniwersytet w Białymstoku), Wierzenia mieszkańców Pojezierza Mazurskiego u schyłku antyku w świetle źródeł archeologii środowiska

29 kwietnia 2010

POSIEDZENIE NADZYWCZAJNE

Dyskusja wokół metodologii humanistyki

27 maja 2010

dr Sławomir Zonenberg (UKW Bydgoszcz), Kronika Szymona Grunaua

Posiedzenia odbywają się zawsze w czwartki o godz. 10.00 w s. 114 Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, ul. Partyzantów 87