Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka
 
MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. Edukacja, wykształcenie, wiedza.
 
Olsztyn 2005, wyd. I, B-5, oprawa karton
 
Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Sesje „Między Barokiem a Oświeceniem" stały się ważnym elementem życia naukowego badaczy zajmujących się XVII i XVIII w. Zapoczątkowane przed 12 laty i organizowane przez Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, posiadają bogatą dokumentację. Istotne jest, że te spotkania gromadzą ludzi nauki różnych pokoleń, umożliwiając młodym adeptom nauk humanistycz¬nych zaprezentowanie wyników swoich badań. Na Mazurach stworzony został dobry klimat do dyskusji o Rzeczypospolitej XVII i XVIII w. O tym dobrym klimacie naukowym świadczą ukazujące się pod wspól¬nym tytułem Między Barokiem a Oświeceniem kolejne tomy dokumentujące odbyte sesje. Zamieszczone w nich artykuły nie tylko przeczą tezie o konieczności przeciw¬stawiania czasów saskich czasom stanisławowskim, ale pokazują interesujący obraz Rzeczypospolitej jako państwa różnorodności kulturowej, wyznaniowej i narodo¬wościowej. Okres saski nie jawi się w świetle tych publikacji jako „stracone czasy". Poważne studia i analiza życia politycznego, literackiego, kulturalnego, a także prze¬mian gospodarczych, prowadzą do nowego spojrzenia na ten fragment naszych dzie¬jów. Ważne, że historycy wyniki swych badań konfrontują tu z wynikami studiów historyków sztuki, literatury, językoznawców, a tylko taka konfrontacja przynosi obo¬pólną korzyść. Tak więc już szósty tom Między Barokiem a Oświeceniem trafia do rąk czytelni¬ków. Tym razem obejmuje on kwestie edukacji, wiedzy, wychowania. Autorzy roz¬praw wywodzą się z różnych polskich ośrodków uniwersyteckich. Od wielu lat uczest¬niczą w spotkaniach w Perkozie koło Olsztynka historycy, historycy sztuki, historycy oświaty, historycy literatury, etnografowie, historycy Kościoła, przedstawiając naj¬nowsze wyniki badań nad czasami saskimi. Podejmowane były różne analizy, które zmieniały stan wiedzy o Polsce przełomu XVII i XVIII w. W 2004 r. wiodącym tematem była edukacja, wykształcenie, wiedza. Przedstawiono erudytów czasu ba¬roku i oświecenia, a także przemiany zachodzące w szkolnictwie, wychowaniu dzie¬ci i młodzieży. W tym tomie zawarte są interesujące artykuły o erudycji staropol¬skich polityków, o roli kształcenia w strategiach życiowych szlachty wielkopolskiej. Scharakteryzowano fundacje stypendialne. Odkryto myśli o wychowaniu m.in. Bar¬bary Sanguszkowej. Ukazano rolę podróży zagranicznych w kształtowaniu obrazu świata. Nie pominięto znaczenia książki i księgozbiorów oddających gusta i zamiło¬wania szlachty. Podkreślono znaczenie kalendarzy Poszakowskiego w edukacji hi¬storycznej mieszkańców Rzeczypospolitej. W ciekawy sposób ukazano znajomość nowych koncepcji ekonomicznych i społecznych. W sumie czytelnik otrzymuje kolejną interesującą publikację, którą można zali¬czyć do ważnych dokonań historiografii polskiej. Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk