Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Jerzy Kiełbik
 
Miasta warmińskie w latach 1466-1772. Samorząd, społeczeństwo, gospodarka.
 
Olsztyn 2007,wyd. 1, ss. 187
 
Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Miasto zawsze było świadectwem siły i bogactwa ziemi, a równocześnie siedzibą władzy. Na Warmii, w tworzącym się dominium, ośrodki miejskie początkowo wspierały akcję kolonizacyjną (w przypadku zagrożenia mogli w nich znaleźć schronienie osadnicy wiejscy). W miarę postępującego słabnięcia tej roli oraz rozwoju, miasta warmińskie stawały się centrami wymiany handlowej, władzy administracyjnej, jak również życia kulturalnego. Stworzenie siatki złożonej z trzynastu osad miejskich (czytelnej do dzisiaj) stało się możliwe dzięki procesom podboju, kolonizacji i podporządkowywania plemion pruskich. Założenie i rozwój miast było więc elementem procesu zagospodarowywania terytorium uzyskanego przez biskupa warmińskiego jako jego świeckie władztwo.
Utworzenie tego władztwa było możliwe dzięki rozpoczętemu przez zakon krzyżacki procesowi podboju ziem pruskich. Nim jednak do tego doszło, Zakon, dążąc do stworzenia własnego państwa i do uniezależnienia się od swego darczyńcy, Konrada Mazowieckiego, uzyskał od papieża i cesarza przywileje zapewniające mu prawo do tych terenów. Nadań tych można było dokonać dlatego, że obszary zamieszkiwa¬ne przez pogan były uważane w doktrynie chrześcijańskiej tamtych czasów za ziemię niczyją. Mogły więc one zostać objęte formalnie we władanie przez Stolicę Apostolską, a następnie podzielone pomiędzy Kościół a Zakon, który swą część uzyskał w wieczyste użytkowanie. Podział ten sankcjonował dokument cyrkumskrypcyjny wydany 29 lipca 1243 r. przez biskupa Wilhelma z Modeny, upoważnionego do tego przez papieża Innocentego IV, tworzący na terenie Prus diecezje, pomezańską…