Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Arkadiusz Wagner
 
Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmi
 
Olsztyn 2007, ss.381
 
Cena książki to: 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Jednym ze słabiej poznanych zagadnień polskiej plastyki barokowej jest osiemnastowieczna rzeźba warmińskiego księstwa biskupiego. Stan ten ma miej¬sce mimo wyjątkowo sprzyjających warunków badawczych, do których w pierw¬szej kolejności należy relatywnie duża ilość obiektów zachowanych m situ lub w kolekcjach muzealnych. Poza tym w zasobach archiwalnych (zwłaszcza w Ar¬chiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie) przechowywana jest znaczna ilość dokumentów z epoki, pozwalających na precyzyjne określenie dat i oko¬liczności powstania oraz autorstwa wielu konkretnych dzieł. Obydwa czynniki wydatnie ułatwiają odtworzenie zakresu prac rzeźbiarskich oraz organizacji warsz¬tatów na Warmii, stanowiąc znakomity przyczynek do badań nad tymi proble¬mami w peryferyjnych środowiskach artystycznych epoki rokoka.
Znamienną cechą rynku rzeźbiarskiego na Warmii, przynajmniej od drugiej aż po początek dziewiątej dekady XVIII w., było jego zdominowanie, a w pew¬nych zakresach niemal monopolizacja, przez reszelskie pracownie rzeźbiarsko--stolarskie Krzysztofa Peuckera (1662—1735), a później rodziny Schmidtów, wśród których największą rolę odegrał Jan Chrystian Schmidt (1701—1759) oraz jego syn Chrystian Bernard (1734—1784). Dorobek tych warsztatów …