Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Bohdan Łukaszewicz
 
Życiorysy 1947-1956. Ukraińcy z operacji "Wisła" represjonowani na Warmii i Mazurach w latach 1947-1956. Materiały biograficzne
 
wyd. I. Ark wyd. 19,4; ark druk. 20 ss. 320
 
Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest kontynuacją wydanych 1 w roku 2008 przez olsztyński Ośrodek Badań Naukowych im. Wojcie¬cha Kętrzyńskiego materiałów biograficznych represjonowanych na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu. Niniejszy, drugi tom Życiorysów zawiera 260 szkiców biograficznych represjonowanych przesiedleńców z operacji „Wisła". Zasadnicze założenia publikacji są tożsame z założeniami pierwszego tomu, występują jednak pewne odmienności, a niektóre kwestie wymagają uzupeł¬niającego komentarza. I tak, choć w tytule tomu użyto określenia „Ukraińcy", to należy traktować je, jako pewien skrót myślowy. Ukraińcy, stanowiący, rze¬czywiście absolutną większość wśród przesiedlonych, nie byli jedynymi, któ¬rych objęła operacja nosząca wszelkie znamiona odpowiedzialności zbiorowej. Przesiedleniami dotknięci zostali także nieliczni przedstawiciele innych grup narodowych: Polacy, Łemkowie w większości nieidentyfikujący się z ukraińskością, Bojkowie, osoby z małżeństw mieszanych. Krótkie wyjaśnienie należy się także przyjętym cezurom chronologicznym. Pierwsza, rok 1947, nie może budzić wątpliwości. Wówczas to, bowiem miała miejsce operacja „Wisła", przesiedlenia, m.in. na teren Olsztyńskiego, a także pierwsze zatrzymania, aresztowania i procesy przed Wojskowym Sądem Rejo¬nowym w Olsztynie. Podobnie oczywista wydaje się cezura końcowa - symbo¬liczny Październik '56, który przyniósł polityczny przełom. Choć dziś wyparty z potocznej świadomości historycznej przez inne miesiące polskiego kalenda¬rza, stanowił kres stalinolecia. W świadomości przesiedlonych w ramach ope¬racji „Wisła" stopniowo pękały okowy strachu, kończył się „czas nieistnienia". Teraz mogli już głośno wykrzyczeć doznane po przesiedleniu szykany, krzyw¬dy, a także żądać bezwzględnego prawa powrotu na stare miejsce zamieszkania...