Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Pod redakcją Stanisława Achremczyka
 
Dziedzictwo Warmii 4. Lidzbark Warmińśki 1308-2008
 
wyd. I; ark wyd. 14,9; ark. druk. 15,5 ss. 246
 
Cena książki to: 0.00 zł netto / 0.00 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsz¬tynie jest od kilku lat współorganizatorem konferencji naukowych odbywających się w Lidzbarku Warmińskim pod hasłem „Dni Dzie¬dzictwa Warmii". W 2008 r., szczególnym dla Warmii, gdyż jej daw¬na stolica obchodziła jubileusz siedemsetlecia otrzymania praw miej¬skich, w lidzbarskiej rezydencji biskupów warmińskich odbyła się już szósta konferencja z wspomnianego cyklu. Tym razem w całości była ona poświęcona dziejom Lidzbarka Warmińskiego. Losy tego miasta to też historia Warmii. Gród ten to drugi po Braniewie pod względem liczby mieszkańców ośrodek historycznej Warmii. Splen¬doru stolicy dominium przysparzały nie tylko dwór i rezydujący tu biskup, ale też zjazdy sejmików, odbywające się tu sądy, bogate ży¬cie kulturalne oraz aktywność gospodarcza. Dorobek konferencji, w której uczestniczyli historycy z różnych środowisk akademickich - z Torunia, Wrocławia, Krakowa, Opola, a także z Olsztyna oraz Elbląga przekazujemy czytelnikom w posta¬ci niniejszej książki. Lidzbark Warmiński w roku swego jubileuszu otrzymał, więc nie tylko monografię dziejów miasta, ale także publi¬kację dotyczącą dziedzictwa Warmii i to publikację wnoszącą wiele istotnych faktów do jego historii, korygujących dotychczasowy stan wiedzy. Dostrzeżenie stołeczności Lidzbarka w dawnych wiekach po¬zwala na ukazanie jego roli nie tylko na ziemiach pruskich, ale w ca¬łej Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami. Miasto stało się, bowiem ośrodkiem kreowania polityki na skalę ogólnopaństwową oraz życia kulturalnego na równie dużą skalę. Lidzbark Warmiński od 1350 do 1795 r. był siedzibą biskupów warmińskich, a po 1795 r. żył tradycją związaną z ich dokonaniami. W XIX w., gdy przestał być miastem stołecznym, nadal dostrze¬gano jego znaczenie, jako ośrodka nauki i publicystyki polskiej i nie¬mieckiej. Prezentowane w tej książce artykuły zwracają uwagę na wielką politykę, którą realizowano w Lidzbarku Warmińskim, rysują politycz¬ne portrety wybitnych władców dominium. Nie pominięto losów mia¬sta w okresie licznych wojen, zwłaszcza potopu szwedzkiego i wiel¬kiej wojny północnej. Scharakteryzowano religijność mieszczan w okresie baroku i ich obyczaje. Zwrócono też uwagę na ratowa¬nie lidzbarskich dóbr kultury i na obchody sześćsetpięćdziesięciolecia miasta zorganizowane w 1958 r. Ta tematyka pozwala też przyj¬rzeć się najnowszej historii miasta, ukazać ludzi zmagających się z nową rzeczywistością. Książka świadczy też o tym, że dziś ze stołecznego Olsztyna cią¬gle dostrzega się znaczenie Lidzbarka Warmińskiego. Organizo¬wane co roku konferencje być może doprowadzą do powstania w Lidzbarku lokalnego ośrodka naukowego. Stanisław Achremczyk