Instrukcja dla autorów „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”

  1. Materiały przeznaczone do druku w Komunikatach Mazursko-Warmińskich należy przekazywać w postaci elektronicznej pod adresem (kmw@obn.olsztyn.pl), dołączając następujące informacje: imię, nazwisko, stopień (tytuł) naukowy, miejsce zatrudnienia, e-mail. Dane te zostaną opublikowane w spisie autorów i bazie danych CEJSH.

Redakcja w uzasadnionych przypadkach może przyjąć do druku maszynopis. Powinien on zachować wówczas określoną formę: na stronie 30 wierszy po około 60 znaków, z szerszym lewym marginesem.

  1.  Przypisy należy umieszczać na dole strony, stosując numerację ciągłą. Numery przypisów wpisujemy we frakcji górnej przed kropką kończącą zdanie, z wyjątkiem sytuacji gdy kończy je skrót. Tytuły książek i artykułów zapisujemy kursywą. W przypisach stosujemy zasady i skróty przyjęte w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich”.
  2. Układ pierwszej strony artykułu i artykułu recenzyjnego: u góry z lewej strony umieszczamy imię i nazwisko autora, oraz nazwę instytucji naukowej, z którą jest związany, poniżej, na środku, tytuł.
  3.  W recenzji ponad tekstem umieszczamy pełne imię i nazwisko autora recenzowanej pracy, tytuł, podtytuł; w przypadku pracy zbiorowej imię i nazwisko redaktora; w przypadku pracy wielotomowej liczbę tomów (części); dalej następują: nazwa wydawcy, miejsce i rok wydania, liczba stron, ilustracji, map. Imię i nazwisko autora recenzji (wraz z instytucją, którą reprezentuje) zapisujemy z prawej strony na końcu tekstu.
  4. Do artykułów należy dołączyć ich streszczenia oraz słowa kluczowe w języku polskim, o objętości nie przekraczającej pół strony maszynopisu. W streszczeniu powinno się zawrzeć niemieckie brzmienie określeń specjalistycznych.
  5. Teksty opracowane bez uwzględnienia powyższych zasad będą zwracane autorom z prośbą o uzupełnienie lub przeredagowanie. Jednocześnie redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania w artykułach i recenzjach zmian formalnych wynikających z przestrzegania zasad edytorskich.
  6. Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczania w sieci internetowej tekstów publikowanych na łamach KMW
  7. Wszystkie materiały przed ich drukiem są poddawane procedurze recenzyjnej. Autor manuskryptu oraz recenzent nie są informowani o swojej tożsamości. Lista recenzentów jest publikowana przez Redakcję w każdym czwartym numerze pisma oraz na stronie internetowej.
  8. Do druku kwalifikowane są teksty nigdzie wcześniej niepublikowane, nowatorskie, samodzielne, spełniające warunki rzetelności naukowej, zgodnie z profilem pisma.
  9. Przekazując do druku materiał autor powinien dołączyć oświadczenie, że nie był on nigdzie wcześniej w żadnej formie publikowany.